23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 172-487695
Offentliggjort
07.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

EU-Udbud 2022 iht. Light Regimet - Sundhedsfaglige Vikarydelser


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Østerågade 40
By: Broby
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5872
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Bjørn Nancke
E-mail: snanc@fmk.dk
Telefon: +45 72531186
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/185721334.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@nordfyns.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@nyborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nyborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/185721334.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/185721334.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud 2022 iht. Light Regimet - Sundhedsfaglige Vikarydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141210 Hjemmesygepleje
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af sundhedsfaglige vikarydelser til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn, og udbydes iht. udbudslovens bestemmelser om light regimet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85144100 Sygepleje på plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

For nærmere beskrivelse af ydelsen, herunder de mindstekrav, der skal opfyldes, henvises til tilbudslisten (udbudsbilag 1), kravspecifikationen (aftalebilag 1) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål, jf. pkt. 1.5.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 240 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital indenfor de seneste 3 årsregnskaber

Seneste 3 årsregnskaber med blank revisorpåtegning.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10.000.000.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital indenfor de seneste 3 årsregnskaber

Seneste 3 årsregnskaber med blank revisorpåtegning.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10.000.000.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimum 2 sammenlignelige leverancer, med hvem tilbudsgiver har en igangværende aftale eller en aftale, der er afsluttet inden for de sidste 3 år.

Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme ydelser, som ydelserne på den udbudte aftale, og hvor volumen på aftalen på årsbasis er minimum 10.000.000. DDK eller derover ift. den udbudte rammeaftale.

Kontaktoplysninger på referencer bør være anført med (virksomhedens adresse, navn, tlf. nr., og e-mail på kontaktperson og gerne oplyst separat for den enkelt reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 2 sammenlignelige leverancer, med hvem tilbudsgiver har en igangværende aftale eller en aftale, der er afsluttet inden for de sidste 3 år.

Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har solgt samme ydelser, som ydelserne på den udbudte aftale, og hvor volumen på aftalen på årsbasis er minimum 10.000.000. DDK eller derover ift. den udbudte rammeaftale.

Kontaktoplysninger på referencer bør være anført med (virksomhedens adresse, navn, tlf. nr., og e-mail på kontaktperson og gerne oplyst separat for den enkelt reference.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af indkomne tilbud. Tilbuddene åbnes elektronisk via Mercell efter tilbudsfristens udløb.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af indkomne tilbud. Tilbuddene åbnes elektronisk via Mercell efter tilbudsfristens udløb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det estimerede volumen på udbuddet udgør DKK 60 mio. pr. år, og den maximale værdi er beregnet til at udgøre DKK 386 mio. for aftalens maximale løbetid på 4 år.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2022

Send til en kollega

0.063