23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 172-488416
Offentliggjort
07.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

MR-scanninger og beskrivelser


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Thit Bast Schmidt
E-mail: LINSCD@rm.dk
Telefon: +45 21526003
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340340&B=REGIONMIDT</div>
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=340340&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

MR-scanninger og beskrivelser

Sagsnr.: 1-31-72-154-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende rammeaftale vedrørende MR-scanninger og beskrivelser er at sikre patienter en kort ventetid og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Rammeaftalen er opdelt geografisk i tre delaftaler, hvor delaftale 1 dækker AUHs optageområde, delaftale 2 dækker Regionshospitalet Gødstrups optageområde og delaftale 3 dækker Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midts optageområde. Regionen ønsker af hensyn til delaftalernes omfang (se nedenfor), at indgå aftale med to leverandører på hver delaftale. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere uddybning af dette.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

MR-scanninger og beskrivelser (AUHs optageområde)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

I og omkring Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter MR-scanninger og beskrivelser inden for AUHs optageområde. Den estimerede mængde der forventes aftaget på delaftale 1 er 24.000 MR-scanninger og beskrivelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år). Den maksimale mængde der kan aftages på delaftale 1 er 32.000 MR-scanninger og beskrivelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år)

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er to år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

MR-scanninger og beskrivelser (Regionshospitalet Gødstrups optageområde)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

I og omkring Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter MR-scanninger og beskrivelser inden for Regionhospitalet Gødstrups optageområde. Den estimerede mængde der forventes aftaget på delaftale 2 er 24.000 MR-scanninger og beskrivelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år). Den maksimale mængde der kan aftages på delaftale 2 er 32.000 MR-scanninger og beskrivelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år)

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er to år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

MR-scanninger og beskrivelser (Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midts optageområde)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

I og omkring Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter MR-scanninger og beskrivelser inden for Regionhospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens og Hospitalsenhed Midts optageområde. Den estimerede mængde der forventes aftaget på delaftale 3 er 24.000 MR-scanninger og beskrivelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år). Den maksimale mængde der kan aftages på delaftale 3 er 32.000 MR-scanninger og beskrivelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år)

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er to år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Lægerne som anvendes til udførelse af MR-beskrivelser efter nærværende rammeaftale, skal være autoriseret som speciallæge i radiologi. Der henvises i øvrigt til lov nr. 731 af 08. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Pris vægter 50 % og kvalitet vægter 50 %. Ved vurdering af kriteriet kvalitet vil de afgivne oplysninger i kontraktbilag 1 vedr. kontakt til relevant fagpersonale, retningslinjer for visitation, håndtering af komplikationer, personalets erfaring, håndtering af patientgrupper, afstand, kapacitet, forsyningssikkerhed samt adgangsforhold blive lagt til grund.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 10/10/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiver, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2022

Send til en kollega

0.078