23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 174-493597
Offentliggjort
09.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Udbud af genoptræningsydelser efter Sundhedslovens §140


Aarhus Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Telefon: +45 41864346
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d3d44d-798c-40ce-8140-ada4d4eda3dd/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d3d44d-798c-40ce-8140-ada4d4eda3dd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d3d44d-798c-40ce-8140-ada4d4eda3dd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d3d44d-798c-40ce-8140-ada4d4eda3dd/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af genoptræningsydelser efter Sundhedslovens §140

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune ønsker at tilbyde borgerne frit leverandørvalg i henhold til Sundhedslovens § 140, genoptræning af borgere med genoptræningsplan fra hospital. I overensstemmelse med de rammer, som følger af Sundhedsloven, har Aarhus Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Genoptræning af borgere med genoptræningsplan fra hospital i henhold til Sundhedslovens § 140.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten træder i kraft d. 1. januar 2023 og løber som udgangspunkt indtil 31. december 2024. Aarhus Kommune kan herefter forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

Aarhus Kommune udelukker en ansøger, der er omfattet af en eller flere obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 134a-136, medmindre ansøgeren kan dokumentere sin pålidelighed iht udbudslovens § 138.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ved anmodningen til Aarhus Kommune om at blive godkendt som leverandør af genoptræning efter Sundhedslovens § 140, skal flg. opfyldes:

- Afgive erklæring på tro og love om, i hvilket omfang, der er ubetalt forfalden gæld til det offentlige mv. (bilag 2 til udbudsmaterialet).

- Den ansvarshavende for virksomheden har ansvaret for, at alle ergo- og fysoiterapeuter som varetager genoptræningen, skal have en autorisation.

- Virksomheden skal have tilknyttet et CVR nummer.

- Virksomheden skal være dækket af en gyldig patientansvarsforsikring.

- Virksomheden skal have et lokationsnummer, således der kan modtages og sendes elektronisk korrespondance til og fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg´s IT-system.

- Leverandøren skal afgive erklæring på tro og love om, at virksomheden ikke er omfattet af situationer, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 vedrørende russisk etablering og ejerskab. Erklæringen, som skal udfyldes og underskrives, findes som bilag 3 til udbudsmaterialet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder sociale klasuler, herunder arbejdsklausul. Der er desuden krav til forsikring.

Det er en forudsætning for at byde på den udbudte opgave, at genoptræningen skal leveres af uddannede ergo-og fysioterapeuter, som alle skal være autoriserede og dækket af en gyldig patientansvarsforsikring.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Der vil blive tildelt kontrakt til alle de leverandører, som lever op til ovenstående krav, herunder medsender den efterspurgte dokumentation samt opfylder kravene i kontrakten.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 12/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Den anslåede værdi angivet i hhv. bekendtgørelsens afsnit II.1.5) og II.2.6) er udtryk for den forventede samlede værdi for genoptræningsydelser under dette udbud til de eksterne leverandører, som bliver godkendt. Beløbet dækker over en 4-årig periode.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverensunderretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivetskalvære indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2022

Send til en kollega

0.047