23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 177-500371
Offentliggjort
14.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere, delaftale 2 (Region Hovedstaden)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Rune Ramming Laugesen
E-mail: rura@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d3bb53b1-12d8-4e3f-8f1f-633545f88114/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d3bb53b1-12d8-4e3f-8f1f-633545f88114/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d3bb53b1-12d8-4e3f-8f1f-633545f88114/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere, delaftale 2 (Region Hovedstaden)

Sagsnr.: 50.96, delaftale 2
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en rammeaftale vedr. bleer benævnt 50.96, delaftale 2 (Region Hovedstaden). Der er tale om et genudbud af delaftale 2 i SKI’s udbud af 50.96, delaftale 1-6, gennemført i Q1-Q2 2022. ”Delaftale” og ”rammeaftale” anvendes herefter som synonymer i betegnelsen af delaftale 2.

Rammeaftalen omfatter levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer. Den er en fælleskommunal aftale, der er forpligtende for de kommuner, der er abonnent hos SKI, og som har tilsluttet sig rammeaftalen. Tilsluttede kommuners selvejende institutioner er omfattet af kommunens tiltrædelse af rammeaftalen, men ikke omfattet af kommunens aftageforpligtelse. Det fremgår af bilag A hvilke kunder, der kan anvende rammeaftalen.

Sortimentet består af et obligatorisk sortiment opdelt i følgende underproduktgrupper: Tapebleer og buksebleer. Leverandøren skal endvidere bistå med implementering.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 47 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33700000 Produkter til personlig pleje
33770000 Sanitetsartikler af papir
33751000 Engangsbleer
33771200 Bleindlæg af papir
33772000 Engangsprodukter af papir
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale tildeles til en leverandør. Hver kunde tildeler ved direkte tildeling sin leveringskontrakt til den leverandør, der har tilbudt den laveste scenariepris under SKI´s udbud af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede omsætning for det seneste disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet – opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en samlet omsætning på minimum DKK 11,15 mio. ekskl. moms.

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en positiv egenkapital.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens samlede omsætning som summen af omsætningen i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede omsætning og egenkapital fremgår,

eller

• en erklæring om, at den i ESPD’et oplyste samlede omsætning og egenkapital er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiver

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Under ”Beskrivelse”: Angiv beskrivelse af den udførte reference. Beskrivelsen skal alene vedrøre forhold inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen.

• Under ”Beløb”: Udfyld fakturerede beløb i DKK ekskl. moms (inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen).

• Under "Startdato”: Angiv startdato for den udførte reference. Hvis denne dato ligger tidligere end 3 år forud for tilbudsfristen, anføres det i referencebeskrivelsen, jf. ”Beskrivelse” ovenfor, hvilken startdato referencebeskrivelsen tager udgangspunkt i, jf. at denne alene må vedrøre udførte forhold inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen.

• Under ”Slutdato”: Angiv slutdato. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet, angives datoen for tilbudsfristen.

• Under ”Modtagere”: Angiv kundens navn, kontaktperson og kontaktoplysninger (e-mailadresse og/eller telefonnummer) på kontaktpersonen.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

•Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser 3 referencer på leverancer af tilsvarende produkter, som er omfattet af rammeaftalens sortiment, til lignende kunder udført inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen.

Med tilsvarende produkter forstås produkter med identiske CPV koder som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.2 og II.2.2. Med en lignende kunde forstås levering til en kunde med minimum 25 leveringsadresser.

De 3 lignende referencer skal være udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der må gerne oplyses referencer på leveringer, der er startet tidligere end den anførte referenceperiode og/eller ikke afsluttet endnu. Tilbudsgiver skal imidlertid have udført - og i referencerne kun beskrive – leverancer, som ligger inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Det bemærkes, at en reference i form af en rammeaftale ikke anses at udgøre en konkret levering og derfor ikke opfylder minimumskravet. En kontrakt baseret på en rammeaftale anses dog at vedrøre en konkret levering, og vil derfor kunne opfylde det fastsatte minimumskrav, hvis kontrakten i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal der alene dokumenteres 3 lignende referencer i alt. Der skal ikke dokumenteres 3 lignende referencer pr. deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører. Tilsvarende gælder såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige kapacitet.

De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2022
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Ad II.1.5): Den skønsmæssige vurdering af rammeaftalens anslåede værdi er angivet i punkt II.1.5). Den er baseret på:

Der er tale om en skønsmæssig vurdering baseret på historisk forbrug, indkøbsdata og markedskendskab, forventninger til udviklingen og det fremtidige forbrug på indkøbsområdet. I skønnet er der også inddraget forhold og vilkår, der kan medføre et øget eller reduceret forbrug på rammeaftalen, som indebærer naturlige usikkerheder.

Som særlig usikkerhedsfaktor i relation til værdien af delaftale 2 kan nævnes:

Usikkerheden omkring de stigende fragtomkostninger, de høje råvarepriser som en del af de praktiske og økonomiske konsekvenser af COVID-19, krigen i Ukraine samt øvrige begivenheder af betydning for de omtalte faktorer i 2021 og 2022. Derudover kan politiske og demografiske forhold som ændringer i serviceniveau samt til- og fraflytning blandt børnefamilier have stor betydning for den fremtidige omsætning for delaftale 2.

For delaftalen hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om hvad delaftalens værdi ender med at blive.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 94,3 mio. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om hvad delaftalens værdi ender med at blive.

Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på delaftalen på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

• Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

• Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den tilbudsgiver som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5.

• SKI afholder informations- og spørgemøde for interesserede tilbudsgivere den 21. september 2022. Se mere, herunder tidspunkt, i udbudsbetingelsernes punkt 11.2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2022

Send til en kollega

0.063