23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 182-516256
Offentliggjort
21.09.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Gribskov Kommune

Udbud vedrørende aftale om fuld drift af det kommunale træningsområde


Gribskov Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
CVR-nummer: 29188440
Postadresse: Rådhusvej 3
By: Helsinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3200
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Hudecek Kaa
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f65f69ca-e450-4e25-a584-c4d150739189/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f65f69ca-e450-4e25-a584-c4d150739189/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f65f69ca-e450-4e25-a584-c4d150739189/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f65f69ca-e450-4e25-a584-c4d150739189/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende aftale om fuld drift af det kommunale træningsområde

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler den fulde drift af træningsområdet jf. Serviceloven og Sundhedsloven. Træningen skal udføres fra ordregivers lokaler.

Træning efter Serviceloven bevilges efter § 86 stk. 1 og 2 og vurderes af Ordregivers myndighed. Træning efter Sundhedsloven bevilges efter §§ 119 og 140 og beror på en lægefaglig vurdering af borgerens behov.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver får stillet lokaler og træningsfaciliteter til rådighed i lokaler på Østergade 62, Helsinge.

Da lokalerne er under opførelse ved offentliggørelse og forventet indflytning i lokalerne tidligst kan finde sted den 1. juli 2023, må Tilbudsgiver påregne, at udførelse af ydelserne i de første uger vil finde sted fra Ordregivers lokaler på adressen:

Bymosevej 4, Helsinge.

Tilbudsgiver skal levere træning i tidsrummet kl. 7-20 på 3 (tre) hverdage om ugen, kl. 7-17 på 2 (to) hverdage om ugen samt lørdage kl. 8-14.

Antallet af forventede årlige forløb er på 2.250. Estimatet er vejledende.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation. I tilbudsfasen vil der være mulighed for besigtigelse af lokalerne. Dato for besigtigelse fremgår af tidsplanen i udbudsbetingelserne.

Alle forhandlinger følger samme proces.

Ordregiver yder ikke vederlag for deltagelse i forhandlingsmøderne.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2029
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver kan yderligere forlænge aftalen i op til 3 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgningsblanketten fungerer som en tro- og loveerklæring om, at Ansøger lever op til følgende minimumskrav:

I. Ansøger er ikke omfattet af de oplistede udelukkelsesgrunde (jf. Ansøgningsblanketten pkt. 1 nr. I).

II. Ansøger har haft en nettoomsætning på minimum 2.500.000,00 DKK i gennemsnit de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III. Ansøger skal angive min. én (1) reference vedrørende:

- Drift af træningstilbud, hvor der leveres både fysio- og ergoterapeutydelser

Referencen skal leve op til følgende minimumskrav:

- Referencen skal være af minimum ét (1) års varighed.

- Referencen skal være igangværende eller må senest være afsluttet inden for de seneste tre (3) år regnet fra fristen for afgivelse af ansøgning.

I forhold til eventuel udvælgelse mellem flere egnede Ansøgere, jf. pkt. 2.4.2, skal Ansøger desuden:

- anføre de op til fem (5) referencer, som Ansøger vurderer mest sammenlignelige med nærværende udbud.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er stillet kontraktvilkår i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Kontrakten regulerer parternes misligholdelsesbeføjelser i relation til kontraktens gennemførelse.

Der skal ske virksomhedsoverdragelse i forbindelse med kontrakten.

Bemærk, at der er krav i kontrakten til sociale klausuler i form af f.eks. krav til arbejdsmiljøpolitik og

personalepolitik.

Kontrakten omfatter indgåelse af en databehandleraftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres som udbud med prækvalifikation og forhandling efter Udbudslovens afsnit III (Light-regimet), og består både af en prækvalifikationsfase , en indledende tilbudsfase og en forhandlingsfase.

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem Pris og Kvalitet, hvor nedenstående under- og delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tildeling af aftalen:

Pris: 30 - 50 %

Kvalitet: 50 - 70 %

Ordregiver forbeholder sig ret til at antage det indledende tilbud.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres i udbudssystemet ETHICS. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet ETHICS.

Det er Ansøgers/Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet ETHICS.

Der kan stilles skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelserne vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet ETHICS skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”.

Det vil udelukkende være de prækvalificerede virksomheder, der vil have mulighed for at afgive tilbud.

Ordregiver kan, indenfor rammerne af de gældende udbudsregler, ændre i materialet. Ændringer i materialet vil blive meddelt via udbudssystemet ETHICS. Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget i nyeste version. Tilbudsgiver bør derfor løbende holde sig orienteret om ændringer i udbudssystemet.

Ansøger/Tilbudsgiver bærer risikoen for, at ansøgninger/tilbud afgives i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og det samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold, eller væsentlige uklarheder i tilbuddet, påhviler udelukkende ansøger/tilbudsgiver.

På Ordregivers opfordring og med en af Ordregives fastsat rimelig frist skal Ansøger/Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i Ansøgningsblanketten. I punkt 3.1.1 og 3.1.2 beskrives det, hvordan denne dokumentation skal fremlægges.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation.

Hvis Ansøger/Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks 6 måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget.

Hvis Ansøger/Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i Ansøgningsblanketten – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers samlede nettoomsætning og egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

- Der skal ikke afleveres dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2022

Send til en kollega

0.047