23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 194-550731
Offentliggjort
07.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om indkøb af ortopædkirurgiske ydelser


Region Syddanmark

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Winther Strunge
E-mail: rws@rsyd.dk
Telefon: +45 21598219
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=342446&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=342446&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339633&B=REGIONSYDDK
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af ortopædkirurgiske ydelser

Sagsnr.: 22/34266
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121283 Ortopædiske tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter køb af ortopædkirurgiske ydelser, herunder knæ- og hoftealloplastikoperationer, korsbåndsrekonstruktioner og operationer for karpaltunnelsyndrom.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 718 400.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt omfatter køb af ortopædkirurgiske ydelser, herunder knæ- og hoftealloplastikoperationer, korsbåndsrekonstruktioner og operationer for karpaltunnelsyndrom.

Kontrakten udbyder følgende behandlingskoder (SKS-koder): KNFB, KNGB, KACC51/61 og 1ORT51, samt de tilknyttede talkoder for hver behandlingskode (SKS-kode).

Det estimerede antal ydelser for hver behandlingskode (SKS-kode) er som følger:

KNFB: 422 stk.

KNGB: 163 stk.

KACC51/61: 275 stk.

1ORT51: 40 stk.

Guide til SKS-koderne kan findes her:

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-klassifikationer/sks-klassifikationer/vaerktojer-sks

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 718 400.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi under kontrakten udgør 48.862.080 DKK i hele rammeaftalens løbetid (inkl. forlængelser).

Kontrakten kan forlænges i op til 2 år.

Kontrakten udbyder en rammeaftale med flere leverandører.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

I henhold til LBK nr. 272 af 19/4/2001, må operative indgreb kun udføres af en autoriseret læge.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbuddet indeholder særlige vilkår vedrørende:

1. Bæredygtighed

2. Arbejdsmiljø

3. Arbejdsklausul

4. Straffeattester

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1564
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Der vil blive indgået aftale med op til 3 Tilbudsgivere pr. ydelse. Tildeling af kontrakt sker på baggrund af laveste pris pr. ydelse.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 24/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Betingelsen for deltagelse i udbuddet, er følgende mindstekrav til Tilbudsgiver egnethed:

1. Leverandøren skal være registreret som hospital hos Sundhedsstyrelsen.

2. Leverandøren skal udpege en virksomhedsansvarlig læge.

3. Leverandøren skal have en plan for vagtberedskab og en opgørelse over tilstedeværelse af personale. Desuden skal der i forbindelse med behandling under indlæggelse være mulighed for assistance fra en speciallæge i ortopædisk kirurgi i løbet af kort tid (mindre end 30 minutter).

4. Leverandøren skal have en plan for visitation og overflytning til offentligt sygehus ved alvorlige komplikationer.

5. Leverandørens anæstesifunktion skal som minimum opfylde de gældende standarder for intensiv-/opvågningsfunktion, blodtransfusion, primær hjertestopbehandling og krav vedrørende pulsoxymetri-udstyr i forbindelse med peroperativ overvågning.

6. Leverandøren skal have et kvalitetssikringssystem, jf. udbudsbetingelserne.

7. Leverandøren skal senest ved kontraktstart have indgået aftale med Danske Regioner om de i udbuddet nævnte koder og forløb, eller gennemgå og opfylde et præ-kontrol vedr. basale kvalitetskrav foretaget af Regionernes Kvalitetsorganisation.

8. For at sikre nærhed for patienten, skal stedet for udførelse af ydelsen være placeret maksimalt 70 kilometer fra Region Syddanmarks regionsgrænse. Det er alene et krav, at Leverandøren senest 1 måned efter indgåelse af denne rammeaftale har etableret undersøgelses- og operationsfaciliteter inden for de anførte geografiske grænser.

9. Leverandøren skal stille ressourcer til rådighed, således at behandling kan påbegyndes inden for 30 dage.

10. Leverandørens plejepersonale skal være dansktalende.

11. Af hensyn til hensigtsmæssige patientforløb er det et krav, at Leverandøren enten selv kan udføre MR-scanninger på minimum 1,5 tesla og røntgenscanning eller har en aftale med en underleverandør herom (skal angives).

12. Leverandøren skal være i besiddelse af lægeautorisation(er) til at udføre den udbudte ydelse.

13. Leverandøren skal hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter, at Leverandøren har modtaget henvisningen, oplyse patienten om dato og sted for behandling.

Ifm. udbuddet gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339633&B=REGIONSYDDK. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2022

Send til en kollega

0.063