23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 195-554209
Offentliggjort
10.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Børne og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsforløb


Region Nordjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Hjerrild
E-mail: cahj@rn.dk
Telefon: +45 51839080
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=342859&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=342859&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Børne og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsforløb

Sagsnr.: 2022-035857
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85111000 Hospitalsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland udbyder med dette udbud rammeaftaler om børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsforløb.

Udbuddet er nødvendiggjort af, at regionen ikke for tiden selv kan tilvejebringe den ønskede kapacitet på området.

De udbudte sundhedsydelser indkøbes med hjemmel i Sundhedslovens § 75 om regionernes mulighed for tilkøb af kapacitet. Dette betyder, at den kapacitet, som den vindende tilbudsgiver byder ind med, vil blive betragtet som værende en del af regionens egen kapacitet i relation til reglerne om frit udvidet sygehusvalg.

Konkurrenceudsættelsen af sundhedsydelserne har til formål at sikre, at regionens opgaver varetages ud fra hensynet billigste pris ud fra de kriterier, kvalitet og rette serviceniveau som Regionen forventer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
85111500 Konsultation og behandling på psykiatrisk afdeling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder med dette udbud rammeaftaler om børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsforløb.

Rammeaftalen udløber senest 48 måneder efter aftalens ikrafttræden.

Ingen af parterne kan opsige rammeaftalen inden for det første år fra rammeaftalens ikrafttrædelse. Begge parter kan med 6 måneder varsel opsige rammeaftalen efter et år fra rammeaftalens ikrafttrædelse.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Punkt II.1.5 og II.2.6 er angivet i mængde (styk). Det er angivet som den samlede mængde af både udredninger og behandlingsforløb.

Den maksimale mængde er 4560 stk.

For udredning er den anslået mængde 1440 stk. og den maksimale mængde 2640 stk.

For behandlingsforløb er den anslået mængde 960 stk. og den maksimale mængde 1920 stk.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Region Nordjylland har valgt at udbudslovens § 135, stk. 1-3, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 3 skal finde anvendelse i dette udbud.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bl.a. følgende vilkår:

Leverandørens forpligtelser vedrørende embargo (Kontraktens pkt. 9,3)

Børneattester og straffeattester (Kontraktens pkt. 9.1 og 9.2).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”, idet Ordregiver agter at indgå kontrakt med den Tilbudsgivere, der afgiver tilbud med den laveste pris (angivet i procentsats).

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 07/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver gør opmærksom på, at der ikke besvares spørgsmål i uge 42.

Tilbudsgiver skal kunne udføre udredningerne og behandlingerne indenfor Region Nordjyllands grænse. Dette er ikke ensbetydende med, at tilbudsgivere uden for Region Nordjyllands grænse ikke kan afgive tilbud, men kriterierne forudsætter, at udrednings- og behandlingsforløbene skal foretages i Region Nordjylland.

De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten, da det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

I udbuddets løbetid gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af art. 5k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal forud for kontraktunderskrivelsen underskrive en egenerklæring om etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

• - Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

• - Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

o - Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

• - Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

• - Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2022

Send til en kollega

0.063