23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 200-569156
Offentliggjort
17.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Energistyrelsen

Forøgelse af værdien af rammeaftale vedrørende kommunikationsydelser. sagsnr. 2021/S 062-157735


Energistyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59778714
By: København v
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Petersen
E-mail: sepp@ens.dk
Telefon: +45 51674320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ens.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/414838
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343401&B=KEFM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=343401&B=KEFM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forøgelse af værdien af rammeaftale vedrørende kommunikationsydelser. sagsnr. 2021/S 062-157735

Sagsnr.: 2021/S 062-157735
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energistyrelsen agter at forøge rammeaftale vedr, kommunikationsydelser (sagsnr. 2021/S 062-157735) med 35 mio. kr til i alt 105 mio. kr. svarende til en forøgelse på 50 % af den oprindelige værdi.

Behovet for den maksimale forøgelse begrundes i, at estimatet for aktivitetsniveauet for kommunikationsindsatsen opjusteres på baggrund af afløbet fra rammeaftalens start og skyldes eksterne uforudsete omstændigheder.

Energistyrelsen har ved sin fastsættelse af den oprindelige værdi taget udgangspunkt i den aktuelle situation og inddraget tidligere erfaringer, samt indregnet økonomisk understøttelse af behov for ekstraordinære indsatser. Denne indregning har ikke taget højde for en krise af de proportioner, som ses som følge af krig i Ukraine. Det vurderes, at Energistyrelsen har været påpasselig ved tilrettelæggelsen af udbuddet, og at energikrise som følge af krig mv. ikke har kunnet forudses på udbudstidspunktet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 105 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energistyrelsen agter at forøge rammeaftale vedr. kommunikationsydelser (sagsnr. 2021/S 062-157735) med 35 mio. kr. til i alt 105 mio. kr. svarende til en forøgelse på 50 % af den oprindelse, på grund af eksterne uforudsete omstændigheder, som følge af energikrise og krig i Ukraine. Dette har medført et markant større behov for kommunikationsindsats med henblik på nedbringelse og effektiv udnyttelse af energi.

Efter udbudsloven § 183, kan en kontrakt ændres, hvis ændringen ikke anses som værende af ændring af

grundlæggende elementer, hvis;

1) behovet for ændringen ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver.

2) kontraktens overordnede karakter ikke ændres og

3) værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt.

Energistyrelsen har ved sin fastsættelse af den oprindelige værdi taget udgangspunkt i den aktuelle situation og inddraget tidligere erfaringer, samt indregnet økonomisk understøttelse af behov for ekstraordinære indsatser. Denne indregning har ikke taget højde for en krise af de proportioner, som ses som følge af krig i Ukraine. Det vurderes, at Energistyrelsen har været påpasselig ved tilrettelæggelsen af udbuddet, og at energikrise som følge af krig mv. ikke har kunnet forudses på udbudstidspunktet.

Der foretages ikke ændringer i rammeaftalens øvrige forhold ud over forøgelsen, hvorfor krav om rammeaftalens overordnede karakter ikke ændres og forøgelsen ikke over 50 % af den oprindelige værdi efterleves.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tildelingskriterier er udfyldt, da system ikke tillader manglende udfydelse.

Da der er tale om forøgelse af rammeaftalens værdi, vil der ikke kunne afgives nye tillbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

-

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

-

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 062-157735
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/11/2022
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/11/2022
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Forøgelsen af kontrakten foretages med hjemmel i udbudslovens § 183 og der foretages en gennemsigtighed for forøgelsen ved at følge lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, hvor en ordregiver har mulighed for at sikre, at en kontrakt i de tilfælde, der er nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1, ikke erklæres for uden virkning, hvis:

1) ordregiveren forud for kontraktindgåelsen i Den Europæiske Unions Tidende har offentliggjort en bekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakten.

2) kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, og

3) ordregiveren finder, at indgåelsen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til udbudsloven eller EU-udbudsreglerne.

Stk. 2. Bekendtgørelsen efter stk. 1, nr. 1, skal indeholde:

1) ordregiverens navn og kontaktoplysninger

2) en beskrivelse af kontraktens genstand

3) begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende og

4) navn og kontaktoplysninger på den virksomhed, som ordregiveren agter at indgå kontrakt med.

Efter § 6, stk. 3 skal klager underrette ordregiver om samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud, om hvorvidt klagen er indgivet i standstil-lperioden på 10 kalenderdage.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2022

Send til en kollega

0.047