23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 223-638340
Offentliggjort
18.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Opdateringer

Annullering
(10.01.2023)

Region Syddanmark annullerer dette udbud, da det er lykkedes at sikre lægedækning på anden vis. Det fremgår af udbudsbetingelsernes punkt. 1.3, at Region Syddanmark forbeholder sig retten til at annullere i denne situation.

Drift af almen lægepraksis i 7200 Grindsted, Billund Kommune


Region Syddanmark

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Githa Nørager
E-mail: Githa.Norager@rsyd.dk
Telefon: +45 24628828
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346358&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346358&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift af almen lægepraksis i 7200 Grindsted, Billund Kommune

Sagsnr.: 22/50480
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121100 Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører den fulde drift og udførelse af almen lægepraksis efter forskrifterne i den til enhver tid gældende Overenskomst om almen praksis. Leverandøren har retten til at drive praksis i Kontraktens løbetid, men har ikke retten til at disponere over ydernummeret.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121000 Tjenester ydet af praktiserende læger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

7200 Grindsted

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører den fulde drift og udførelse af almen lægepraksis efter forskrifterne i den til enhver tid gældende Overenskomst om almen praksis. Leverandøren har retten til at drive praksis i Kontraktens løbetid, men har ikke retten til at disponere over ydernummeret.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi i punkt II.1.5 og II.2.6 er estimeret for en 4 årig periode.

Kontrakten er tidsubegrænset med opsigelsesadgang for begge parter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er

minimum 30 %.

Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel: Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede

aktiver.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten rummer særlige vilkår vedrørende:

- Bæredygtighed

- Arbejdsmiljø

- Arbejdsklausul

- Arbejde med børn

- Straffeattester

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”, idet Ordregiver agter at indgå kontrakt med den Leverandøren, der afgiver tilbud med den laveste pris pr. patient.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 04/01/2023
Tidspunkt: 08:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Dette organ findes ikke i Danmark
By: Vejle
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2022

Send til en kollega

0.109