23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 223-641070
Offentliggjort
18.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejen kommune

Opdateringer

Annullering
(16.12.2022)

Udbyder er via modtagne spørgsmål til udbudsmaterialet blevet opmærksom på fejl i udbudsmaterialet. Ligeledes er der på baggrund af de modtagne spørgsmål et ønske om at tilpasse udbudsmaterialet på en måde, der ikke vurderes at kunne lade sig gøre uden at tilføje udbudsmaterialet grundlæggende ændringer. På denne baggrund har ordregiver valgt at annullere udbudsproceduren.En ny udbudsprocedure med tilpassede udbudsdokumenter vil blive offentliggjort snarest.

Ortopædisk Fodtøj


Vejen kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53360036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vejen.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund Kommune
CVR-nummer: 29189765
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.billund.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 29189811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vardekommune.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/vejen-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=113131
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ortopædisk Fodtøj

Sagsnr.: 113131
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet, der vedrører levering af ortopædisk Fodtøj og indlæg til Sydjysk Kommuneindkøb. Området er i medfør af Serviceloven (LBK nr 170 af 24/01/2022) § 112, stk. 3 underlagt reglerne for frit valg. Det vil sige, at borgeren frit kan vælge en anden leverandør end den, udbyder har indgået rammeaftale med, forudsat at borgeren selv betaler evt. merudgift. Samtidig har borgeren ret til, mod eventuel egen merbetaling, at vælge et andet produkt, end det kommunen har bevilliget. Jf. servicelovens § 112, stk. 4 bortfalder retten til frit valg dog, såfremt borgeren ønsker at anskaffe et produkt, der er fuldstændigt identisk med et produkt, der kan anskaffes på rammeaftalen. Udbyder er i henhold til lovgivningen forpligtiget til at udbetale et tilskud til køb af ortopædisk fodtøj og fodindlæg. Kommunen yder støtte ved følgende tilfælde:- Ortopædisk fodtøj – svær og varig foddeformitet- Fodindlæg – svær og varig foddeformitet og hvor personen uden brug af fodindlæg vil være henvist til at benytte ortopædisk fodtøj. Til fastsættelse af tilskuddenes størrelse har kommunerne mulighed for at indgå aftale med en leverandør. Med aftalen forpligter en leverandør sig til at levere et bestemt produkt til en bestemt pris. Nærværende rammeaftale skal fastlægge tilskuddet størrelse til køb af ortopædisk fodtøj og fodindlæg. Betaling ud over det bevilgede tilskud er kommunerne uvedkommende.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18840000 Dele til fodtøj
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
18832000 Specialfodtøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejen Kommune, Varde Kommune og Billund Kommund

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der indgås individuelle rammeaftale med hver af de tre deltagende kommuner. De tre rammeaftaler har dog en samlet maksimal værdi på 5.320.000 DKK ekskl. moms. I tilfælde af, at der skal indgås databehandleraftale med leverandøren, vil disse blive indgået separat med hver kommune. De deltagende kommuner benytter alle datatilsynets databehandleraftale, men der kan være mindre forskelle kommunerne imellem. Indgåelse af databehandleraftalen er fagområdets ansvar, hvorfor det også er dem, der varetager denne opgave i samarbejde med leverandøren og kommunens DPO.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge aftalen med 2 x 12 måneder. Udnyttelse af option sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet udfylde en udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er.ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne medhensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'ets Del III— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet”. Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog udbudslovens § 135 stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 stk. 1:

-Tilsidesættelse af forpligtelser på miljøområdet- Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet- Tilsidesættelse af forpligtelser på arbejdsretslige område- Konkurs- Insolvens- Tvangsakkord uden for konkurs- En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret- Aktiver, der administreres af en kurator- Erhvervsvirksomheden er indstillet- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervsret- Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure- Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger vedr. økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 142: • Tilbudsgivers årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår til beregning af den gennemsnitlige årsomsætning. • Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at årsomsætningen gennemsnitligt skal være på minimum 1.500.000 kroner over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger vedr. teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:• Referencer over sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.Ved sammenlignelige referencer forstås levering af følgende produkttyper til en/flere kommune(r):• Håndsyet ortopædisk fodtøj• Semiortopædisk fodtøj• Ortopædiske tilretninger til fabriksfremstillet fodtøj

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere min. 3 referencer med sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder en klausul vedr. etik og miljø

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/12/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og sendes via Comdia. Spørgsmålene skal være Udbyder i hænde senest den oplyste tidsfrist i Udbudsbetingelsernes pkt. 1.7 -Tidsplan.Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort i Comdia.Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.Inden Tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den Tilbudsgiver som har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. Udbudslovens § 159, stk. 2.I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere• Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign.• Udfyldt og underskrevet Bilag 4 – Erklæring vedr. russiske statsborgere mm.• Teknisk eller faglig formåen: De vedlagte referencer• Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.3.2: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder• Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.3.1: Konsortieerklæring underskrevet af konsortiedeltagerneReferencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortium) bedes Tilbudsgiver angive dette i ESPD’et. Herudover bedes de øvrige virksomheder, der deltager i sammenslutningen, hver udfylde og fremsende et særskilt ESPD i overensstemmelse med nærværende udbud. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige Tilbudsgiver(e).Endvidere skal Tilbudsgiver (konsortium) være opmærksomme på i forbindelse med den endelige dokumentation at vedlægge konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter kontrakttildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave.Konsortieerklæring kan rekvireres i forbindelse med indhentning af dokumentation.Hvis Tilbudsgiver – under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamet ydelser/roller angives.Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Støttende enheder skal ligeledes udfylde ESPD. Krav vedrørende dokumentation af ESPD i udbudsbetingelsernes pkt. 2.4.3 gælder ligeledes for støttende enheder.Endvidere skal Tilbudsgiver være opmærksomme på i forbindelse med den endelige dokumentation at vedlægge støtteerklæring, hvormed enheden erklærer at stille alle nødvendige ressourcer til rådighed for Tilbudsgiver i hele aftalens løbetid.Støtteerklæring kan rekvireres ved Udbyder i forbindelse med indhentning af dokumentation.Partnere kan kun have én af ovenstående roller og skal kun inviteres én gang af den primære Tilbudsgiver og skal altså også kun udfylde ét ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2022

Send til en kollega

0.11