23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 025-071423
Offentliggjort
03.02.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud vedr. Rekruttering af Speciallægevikarer i Region Hovedstadens Psykiatri


Region Hovedstaden

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Lazareva
E-mail: anastasia.lazareva@regionh.dk
Telefon: +45 2130-7931
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348768&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348768&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedr. Rekruttering af Speciallægevikarer i Region Hovedstadens Psykiatri

Sagsnr.: 22070745
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79625000 Anvisning af hospitalspersonale
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden udbyder rekrutteringer af speciallægevikarer inden for Psykiatrien til vikariater af længerevarende perioder. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud.

Den samlede maksimumværdi af køb på rammeaftalen over 6 år er DKK 180 mio. ex moms.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85110000 Hospitalsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden udbyder rekruttering af speciallægevikarer til Regionens Psykiatricentrer. Ydelsen defineres som langtidsvikariater af speciallæger. Alle lægevikarer der rekrutteres skal have speciallæge autorisation inden for psykiatrien og selvstændigt kunne varetage udredning, diagnostik og behandling.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvor Ordregiver først vil prækvalificere op til 6 tilbudsgivere. Der vil blive indgået parallelle rammeaftaler med 4 tilbudsgivere.

Når rammeaftalerne er tildelt, vil Ordregiver, når et konkret behov opstår, foretage genåbning af konkurrencen (miniudbud) for at afgøre hvilken leverandør, der tildeles de konkrete ordrer i kontraktperioden.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver kan vælge at forlænge Kontrakten i op til 2x 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

ESPD Del III: Udelukkelsesgrunde A-C.

ESPD del IV C: Teknisk og faglig formåen: Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af lægevikarydelser inden for psykiatrien til et hospital. Ved flere end 6 ansøgere: Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for det udbudte område. Ordregiver vil vurdere op til 6 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter antal og relevans i forhold til den udbudte opgave (Udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand). Såfremt der er flere end 6 egnede ansøgere og flere af disse ansøgere har samme point score i alt for de anførte referencer, udvælges ansøgere ud fra hvor høj deres specifikke årsomsætning er (anføres i ESPD del IV B). Dog hvis deres specifikke årsomsætning er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten, vil det for disse aktører afgøres ved lodtrækning.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Leverandøren skal kunne tilbyde vikarer indenfor det psykiatriske speciale, som har en C-aut.(speciallæge).

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsbetingelser pkt. 12.2 vedr. sociale klausuler, arbejdsudleje pkt. 12.4 samt straffe- og børneattest pkt. 12.5.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter kriteriet: Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Underkriterierne:

Pris vægter 50 %,

Kvalitet vægter 50 %, fordelt på følgende delkriterier:

Kandidatmatch 50%

Håndtering af klager 30 %

Leveringssikkerhed 20 %

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 100-198692
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 02/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Frivillige udelukkelsesgrunde § 137 finder anvendelse

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2023

Send til en kollega

0.064