23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 032-093417
Offentliggjort
14.02.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Glostrup Kommune

Udbud vedrørende beskæftigelses- og virksomhedsrettede forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed til Albertslund Kommune og Glostrup Kommune


Glostrup Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
CVR-nummer: 65120119
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Haarbo Jensen
E-mail: STIJE@BDO.DK
Telefon: +45 51237601
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.glostrup.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330940
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Albertslund Kommune
CVR-nummer: 66137112
Postadresse: Nordmarks Allé
By: Albertslund
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Haarbo Jensen
E-mail: STIJE@BDO.DK
Telefon: +45 51237601
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://albertslund.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352596&B=GLOSTRUP
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352596&B=GLOSTRUP
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende beskæftigelses- og virksomhedsrettede forløb for borgere med udfordringer ud over ledighed til Albertslund Kommune og Glostrup Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
75314000 Arbejdsløshedsunderstøttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Albertslund Kommune og Glostrup Kommune foretager et samlet udbud sammen. Hver Kommune vil indgå i en selvstændig kontrakt med den vindende Tilbudsgiver dvs. der indgås 2 selvstændige kontrakt på nærværende udbud. Aftalen med Leverandøren skal omfatte to forløbstyper, hhv. (I) beskæftigelses- og virksomhedsrettede forløb for borgere (inkl. sygemeldte borgere) med udfordringer ud over ledighed inkl. mulighed for efterværn og (II) mestringsforløb til sygemeldte borgere. Mestringsforløb til sygemeldte borgere skal alene kunne rekvireres som selvstændige forløb. Der er således ikke tale om tilkøb til de beskæftigelses- og virksomhedsrettede forløb. Ordregiver forventer at samle langt størstedelen af forbruget her, men kontrakten er ikke eksklusiv, da Ordregiver forbeholder sig ret til at anskaffe lignende ydelser hos tredjepart. For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 117 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75100000 Virksomhed i forbindelse med administration
75310000 Sociale ydelser
75314000 Arbejdsløshedsunderstøttelse
79611000 Jobsøgningstjenester
75313100 Ydelser i forbindelse med forbigående erhvervsudygtighed
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens (LBK nr. 10 af 06/01/2023) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og reglerne herefter. Ordregiver har således frit tilrettelagt udbudsprocessen for at sikre det gode samarbejde om en spændende faglighed. Albertslund Kommune og Glostrup Kommune foretager et samlet udbud sammen. Hver Kommune vil indgå i en selvstændig kontrakt med den vindende Tilbudsgiver dvs. der indgås 2 selvstændige kontrakt på nærværende udbud. Aftalen med Leverandøren skal omfatte to forløbstyper, hhv. (I) beskæftigelses- og virksomhedsrettede forløb for borgere (inkl. sygemeldte borgere) med udfordringer ud over ledighed inkl. mulighed for efterværn og (II) mestringsforløb til sygemeldte borgere. Mestringsforløb til sygemeldte borgere skal alene kunne rekvireres som selvstændige forløb. Der er således ikke tale om tilkøb til de beskæftigelses- og virksomhedsrettede forløb. Grundet ydelsen beskaffenhed skal borgernes deltagelse understøttes bedst muligt, ved at der er let adgang til de udbudte forløb. Dette gælder både tidsmæssigt og afstandsmæssigt, hvorfor der vil være krav til tilbudsgiver etablering i lokalområdet. Ordregiver indgår kontrakten med leverandøren om levering af de pågældende ydelser. Ordregiver forventer at samle langt størstedelen af forbruget her, men kontrakten er ikke eksklusiv, da Ordregiver forbeholder sig ret til at anskaffe lignende ydelser hos tredjepart fx på fleks-området, eller hvor en borger har så specialiserede behov, at de ikke vurderes at være bedst håndteret på nærværende aftale. Indkøb hos tredjepart kan ligeledes skyldes nuværende eller fremtidig lovgivning, hvor en borger skal have to forskellige forløb tilbudt, hvorfor én leverandør ikke kan have fortrinsret, eller Ordregivers konkrete vurdering af borgerens behov. For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 600 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver (Albertslund Kommune) forbeholder sig retten til lade medarbejdere virksomhedsoverdrage i forbindelse med lukning af Jobhuset i Albertslund og overgang til denne kontrakt. Tilbudsgivere får nærmere information omkring dette i tilbudsfasen.

For fuldstændig information henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Gennemsnitlige årsomsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår skal udgøre min. 15 mio. DKK. Forsikringsdækning af produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tingsskade på minimum 5 mio. kr. og dækkende personskade på minimum 10 mio. kr. pr. år. Tilbudsgiver skal fremsende minimum to (2) og maksimalt fire (4) sammenlignelige referencer, som er udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra tilbudsfristen. Referencerne skal vedrøre igangværende eller afsluttede kontrakter. For fuldstændig information om kravene til økonomisk og finansiel formåen samt Teknisk og/eller faglig formåen henvises til udbudsbetingelserne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet i sin helhed.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/03/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2023

Send til en kollega

0.063