23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 055-159325
Offentliggjort
21.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Billund kommune

Levering af papiraffaldssække og køkkenposer til Billund Kommune


Billund kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund kommune
CVR-nummer: 29189765
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Yogasundram
E-mail: msyo@billund.dk
Telefon: +45 79727239
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.billund.dk

Del II: Genstand

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I Billund Kommune sorterer borgerne det daglige affald fra husholdningen i de 2 fraktioner madaffald og restaffald. Madaffald er for eksempel kød, frugt og grøntsager (”vådt affald”). Restaffald er alt det øvrige affald, f.eks. mælkekartoner, stanniol, engangsbleer og støv-sugerposer. Borgerne har et 2-delt affaldsstativ med papirsække til henholdsvis mad- og restaffald. Sækkene hentes hver 14. dag. Forår og efterår får borgerne udleveret 100 stk. 8 liters køkkenposer af papir til indendørs opsamling af madaffald. Til indendørs opsamling af restaffaldet må der bruges plastikposer, som borgerne selv køber. For så vidt angår papiraffaldssække og køkkenposer af papir har Ordregiver et behov på følgende mængde: Type Størrelse Estimeret forbrug i antal:- Køkkenposer 8 L 2.000.000 pr. år - Sække til madaffald 90 L 240.000 pr. år - Sække til madaffald 150 L 5.000 pr. år - Sække til restaffald 150 L 260.000 pr. år - Ekstra sække til restaffald 150 L 5.000 pr. år Med følgende afvigelse:- Køkkenposer 8L + 10% - Sække til madaffald Ca. 90L  + 10% - Sække til madaffald Ca. 150L + / - 5%- Sække til restaffald Ca. 150L + / - 5% - Ekstra sække til restaffald Ca. 150L + / - 5% De angivne mængde på papiraffaldssække og køkkenposer af papir er vejledende, og baserer sig på historisk forbrug. Aftaleperioden er 24 måneder fra tidspunktet for kontraktens underskrift, og er uopsigeligt for begge parter. Kontrakten kan efter 2 år opsiges med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Der er mulighed for option af 2X12 måneder. Ordregiver har med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Udbuddet opsplittes ikke i delaftaler, idet det vurderes, at en opsplitning vil medføre betydelige risici for manglende stordriftsfordele. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det med hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt. 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:Tilbudsgiver skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (3) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”. Egenkapitalen skal oplyses.Hvis Tilbudsgiver baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når egnetheden baseres på anden enheds kapacitet eller tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgivers samlede egenkapital, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver kigger på Egenkapital og omsætning. Bemærk følgende: Ordregiver kontrollerer ansøgers oplysninger i ESPD’et vedrørende omsætning og egenkapital ved gennemgang af ansøgers offentliggjorte årsrapporter. Hvis ansøger ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsrapporter, skal ansøger endeligt dokumentere omsætning og egenkapital på en anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – på tidspunktet for tilbuddets afgivelse - opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgivers omsætning har været minimum 3.000.000 kr. i det seneste afsluttede årsregnskab. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet noget regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver via Tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den fornødne omsætning. Dokumentationen skal være attesteret af en uafhængig revisor. Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en positiv egenkapital (over nul). Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital. Balancen skal være attesteret af en uafhængig revisor.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023

Send til en kollega

0.063