23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 065-189332
Offentliggjort
31.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hjørring Kommune

Udbud af nødkaldsapparater til borgere i eget hjem


Hjørring Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Søndergaard Christensen
E-mail: jsc@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333218
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/200471757.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/200471757.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/200471757.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af nødkaldsapparater til borgere i eget hjem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33196100 Hjælpemidler til ældre
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hjørring Kommunes udbud vedrørende levering af ét samlet indkøb på 1200 nødkaldsapparater (startsæt) til borgere i eget hjem og herefter engangsindkøb af nødkaldsapparater i løbet af den resterende del af kontraktperioden.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32344100 Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg
32552120 Nødtelefoner
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud jf. Bekendtgørelse af Udbudslovens (herefter "Udbudsloven")1 § 56 i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, hvilket indebærer, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende jf. punkt 6 og opfylder eventuelle mindstekrav, kan afgive tilbud.

Der vil på baggrund af dette udbud blive indgået en kontrakt, der forventes at træde i kraft den 1. september 2023.

Kontrakten er gældende fra d. 1. september 2023 og indtil d. 31. august 2027, med mulighed for option 2 x 12 måneder, hvorefter den bortfalder uden yderligere opsigelse. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2023
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange med op til 12 måneder. Ordregiver skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 4 måneder før kontraktens udløb.

Forlængelsen vil ske på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 2:

1. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen i henhold til de seneste 3 afsluttede regnskabsår er positiv.

2. Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden i henhold til de seneste 3 afsluttede regnskabsår minimum er 20 %.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/04/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 27/10/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/04/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

I 2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2023

Send til en kollega

0.047