23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 070-206012
Offentliggjort
07.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Udbud af kompressionshjælpemidler


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Hansen Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=139587
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kompressionshjælpemidler

Sagsnr.: 139587
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af hhv. medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg (delaftale 1) og medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg (delaftale 2) til Aarhus Kommune, som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Rammeaftale om levering af medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196000 Medicinske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af kompressionsstrømper til ben, herunder tillæg, hvor kommunen selv foretager måltagning, og som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112.Med tillæg menes individuelle tilpasninger/ekstra egenskaber, som kan tilkøbes den enkelte strømpe, som fx kiler og funktionszoner.Der kan være behov for konsulentbistand fra producenten/Leverandøren, og i nogle tilfælde, at Leverandøren forestår måltagningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 12 måneder á 2 gange.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Rammeaftale om levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196000 Medicinske hjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker, herunder tillæg, og som bevilliges til borgere efter servicelovens § 112.Med tillæg menes individuelle tilpasninger/ekstra egenskaber, som kan tilkøbes det enkelte kompressionsærme, som fx kiler og funktionszoner.Desuden omfatter rammeaftalen af- og påtagere. Leverandøren forestår måltagningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 12 måneder á 2 gange.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD’et angive nedenstående nøgletal (egenkapital og soliditetsgrad) for det senest afsluttede regnskabsår:&nbsp;- Positiv egenkapital&nbsp;- Soliditetsgrad på minimum 15 % <br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som opfylder følgende krav i det senest afsluttede regnskabsår:&nbsp;- Positiv egenkapital&nbsp;- Soliditetsgrad på minimum 15 %

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:&nbsp;- I ESPD’et angiver minimum tre af de betydeligste lignende referencer, der er udført inden for de seneste tre år forud for tilbudsfristen.&nbsp;Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.&nbsp;OBS: Følgende krav til referencerne er kun relevante, hvis der afgives tilbud på delaftale 1 vedrørende levering af medicinske kompressionsstrømper inkl. tillæg:&nbsp;- Med lignende referencer forstås referencer til offentlige ordregivere, som omfatter:- måltagning, og- levering af kompressionsstrømper (både standardstrømper og specialstrømper), og - levering af tillæg til specialstrikkede kompressionsstrømper - og hvor der som minimum er realiseret en omsætning svarende til 100.000 kr. ekskl. moms pr. reference indenfor en 12-måneders periode.(For så vidt angår referencer, der vedrører rammeaftaler, gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning på minimum 100.000 kr. og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som reference.)&nbsp;OBS: Følgende krav til referencerne er kun relevante, hvis der afgives tilbud på delaftale 2 vedrørende levering af medicinske kompressionsærmer og -handsker inkl. tillæg:&nbsp;- Med lignende referencer forstås referencer til offentlige ordregivere, som omfatter:&nbsp;- måltagning, og- levering af kompressionsærmer og -handsker (både hhv. standard- og specialkompressionsærmer og standard- og specialhandsker), og - levering af tillæg til specialstrikkede kompressionsærmer- og hvor der som minimum er realiseret en omsætning svarende til 50.000 kr. ekskl. moms pr. reference indenfor en 12 måneders periode. (For så vidt angår referencer, der vedrører rammeaftaler, gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning på minimum 50.000 kr. og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som reference.)&nbsp;Hvis der afgives tilbud på begge delaftaler, skal der for hver delaftale fremgå minimum tre lignende referencer. Hvis en reference indeholder levering af både kompressionsstrømper mv. og kompressionsærmer mv., må referencen gerne benyttes som ’fælles’ reference for begge delaftaler, og kan således tælle med som reference til både delaftale 1 og delaftale 2, selvom der reelt kun er én reference.Hvis der afgives tilbud på begge delaftaler, og der i den forbindelse anvendes en ’fælles’ reference, som vedrører begge delaftaler, skal omsætningen opgøres separat på hhv. kompressionsstrømper (relateret til delaftale 1) og kompressionsærmer- og handsker (relateret til delaftale 2), så der som minimum er realiseret en omsætning svarende til hhv. 100.000 kr. ekskl. moms og 50.000 kr. ekskl. moms pr. område/delaftale indenfor en 12-måneders periode.&nbsp;&nbsp;I ESPD’et (Del IV) bedes følgende fremgå for hver af referencerne:&nbsp;- Beskrivelse af leverancen, dvs. navn og adresse på kunden (fx kommune) samt kontaktperson og produkter og ydelser omfattet af leverancen&nbsp;- Den konkrete leverances værdi&nbsp;- I datofeltet angives datoen for referencens opstart

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:&nbsp;- I ESPD’et angiver minimum tre af de betydeligste lignende referencer, der er udført inden for de seneste tre år forud for tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgår krav om sociale klasuler samt krav til forsikring i rammeaftalerne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/05/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Det forventes, at rammeaftalerne genudbydes forud for de respektive aftalers ophør. Tidspunktet afhænger af, hvorvidt aftaleforlængelserne udnyttes.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a.Aarhus Kommune er desuden forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 - 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund iht. udbudslovens §§ 135 - 136. Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalerne, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den/de tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftalerne med. Den/de tilbudsgivere, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftalerne med, skal fremsende dokumentation for ESPD indenfor en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester.Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom: Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for det senest afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger.Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive en konsortieerklæring fremsendt af Aarhus kommune, hvori konsortiets sammensætning samt hæftelse bekræftes.Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil den enkelte enhed, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, skulle udfylde og underskrive en erklæring fremsendt af Aarhus kommune om, at enheden stiller sine ressourcer til rådighed i forbindelse med opgaven.Aarhus Kommune forventer ikke, at omsætningen på hhv. delaftale 1 vil overstige 13,5 mio. kr. og delaftale 2 vil overstige 5,2 mio. kr., hvilket således er rammeaftalernes respektive, maksimale værdier. De maksimale værdier for de pågældende delaftaler er udtryk for den anslåede værdi i den maksimale aftaleperiode på 4 år tillagt en usikkerhedsmargin på ca. 30 % grundet usikkerhed i efterspørgslen hos borgerne.Den selvejende instituation, Plejehjemmet Sct. Olaf, Hjulbjergvej 58, 8270 Højbjerg, er omfattet af udbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverensunderretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivetskalvære indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2023

Send til en kollega

0.064