23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 082-247058
Offentliggjort
26.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Horsens Kommune

Indkøbsordning med levering af dagligvarer til visiterede borgere i Horsens Kommune


Horsens Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
Postadresse: Chr M Østergaards Vej 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Backmann Jensen
E-mail: hbaj@fikm.dk
Telefon: +45 76292025
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c2e051cf-5503-47f0-ab99-eefd3557bfc8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c2e051cf-5503-47f0-ab99-eefd3557bfc8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c2e051cf-5503-47f0-ab99-eefd3557bfc8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøbsordning med levering af dagligvarer til visiterede borgere i Horsens Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter pakning, udbringning, påpladssætning og afregning mv. af indkøbte dagligvarer til visiterede borgere i eget hjem i henhold til § 83 i Serviceloven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Målgruppen for indkøbsordningen er de borgere, som er visiteret hertil. Ydelsen leveres i dag af hjemmeplejeleverandørerne.

Såfremt den visiterede borger vælger den kommunale hjemmeplejeleverandør til at yde den praktiske bistand, vil den kommunale hjemmeplejeleverandør benytte rammeaftalen til at levere de ydelser, der er omfattet af indkøbsordningen.

Såfremt den visiterede borger vælger en privat hjemmeplejeleverandør til at yde den praktiske bistand, kan den private hjemmeplejeleverandør vælge selv at levere ydelserne, der er omfattet af indkøbsordningen, eller fravælge at levere ydelserne, hvorefter ydelsen vil blive leveret i henhold til rammeaftalen.

Beboere på plejehjem er ikke en del af aftalen.

Indkøbsordningen består af følgende delydelser:

1. Modtagelse af borgerens bestilling

2. Pakning af varer

3. Udbringning af varer til borgerens hjem

4. Sætte varer på plads

5. Håndtering af returemballage

6. Afregning med borgeren

7. Afregning med ordregiver

Indkøbsordningen omfatter ikke udarbejdelse af indkøbsliste og bestilling af varer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er af økonomiske og markedsmæssige hensyn ikke opdelt i delkontrakter, da en opdeling i flere delkontrakter vil fjerne de stordriftsfordele, en samlet aftale giver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital i senest afsluttede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal dokumentere dette ved fremsendelse af senest afsluttede regnskab

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved en sammenlignelig reference forstås en aftale med en kommune om levering af dagligvarer til visiterede borgere i eget hjem

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom ved fremsendelse af referenceliste, der som minimum indeholder følgende oplysninger:

1. Beskrivelse af aftalen

2. Start- og (hvis relevant) slutdato for aftalen

3. Kunde/Kommune

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Aftalens omfang er afhængig af den praktiske bistand, de private hjemmeplejeleverandører udfører, hvorfor det er vurderet mest hensigtsmæssigt, at rammeaftalen følger længden af aftalen om levering af hjemmepleje. Aftalen kan opsiges.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/05/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/04/2023

Send til en kollega

0.047