23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 202-416720
Offentliggjort
20.10.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Udlændingestyrelsen

Levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere


Udlændingestyrelsen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udlændingestyrelsen
København
Danmark
Kontaktperson: Kristina Rosado
E-mail: udbud@us.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nyidanmark.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Det er Udlændingestyrelsens ansvar at tilvejebringe indkvarteringssteder til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 1. pkt. Udbuddet vedrørte levering af særlige indkvarteringsydelser på asylområdet for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Sammensætningen og antallet af indkvarterede, og dermed behovet for fasteindkvarteringspladser, kan variere afhængig af bl.a. indrejsetallet. Udlændingestyrelsen udbød 2 delaftaler, hvor den ene vedrører uledsagede mindreårige asylansøgere og den anden vedrører voksne asylansøgere. Ansøgerne kunne byde på 1 af de 2.

Aftalerne har som udgangspunkt en løbetid på 14 måneder med mulighed for forlængelse på op til 2 x 12 måneder på hver delaftale. Aftalerne træder i kraft 1.11.2017 og løber dog som udgangspunkt til 31.12.2018.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 129 027 366.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb af særlige indkvarteringspladser på området for uledsagede mindreårige asylansøgere.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører Udlændingestyrelsens behov for med meget kort varsel og efter anmodning fra et af børnecentrene at indkvartere uledsagede mindreårige asylansøgere, som grundet deres adfærd — bl.a. forårsaget af gadeorienteret adfærd, psykisk sygdom, alvorlige misbrugsproblematikker og traumer — i en periode skønnes at have behov for et miljøskift, ligesom der kan være behov for at skærme dem eller de øvrige beboere på børnecentrene. Et væsentligt element i opgavevaretagelse er den præmis, at det er usikkert, om de pågældende kan forblive i Danmark eller skal udrejse. Der er således en stor grad af midlertidighed i opgaven. Der er typisk behov for en kapacitet til at have 6-12 børn og unge i alderen 12-17 år på midlertidigt ophold. Herunder vil der være behov for i kortere perioder at skærme enkeltpersoner i et separat indkvarteringssted. Behovet kan dog ændre sig og variere.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb af særlige indkvarteringspladser på området for voksne asylansøgere.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med delaften er, at Udlændingestyrelsen med meget kort varsel og eventuelt efter anmodning fra et asylcenter kan indkvartere voksne asylansøgere eller personer med ulovligt ophold, som grundet deres adfærd–bl.a. forårsaget af alvorlig psykisk sygdom, misbrugsproblematikker eller generelt afvigende adfærd — ikke kan rummes i det almindelige asylcentersystem, ligesom der kan være behov for at skærme dem eller de øvrige beboere på asylcentrene. Et væsentligt element i opgavevaretagelsen er den præmis, at det er usikkert, om de pågældende kan forblive i Danmark eller skal udrejse. Der er således en stor grad af midlertidighed i opgaven. Der er typisk behov for en kapacitet til at have 8-14 voksne på midlertidigt ophold. Herunder vil der være behov for i kortere perioder at skærme enkeltpersoner i et separat indkvarteringssted. Behovet kan dog ændre sig og varierer.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Prækvalifikation af op til 3 ansøgere pr. delaftale baseret på, hvilke ansøgere, der havde dokumenteret de mest relevante leverancer af lignende tjenesteydelser. Mindstekrav var mindste 1 relevant reference.

Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet med delkriterierne Kvalitet 60 % og Pris 40 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 132-270648
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Særlige indkvarteringspladser på området for uledsagede mindreårige asylansøgere.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/09/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Ask4Us
Farsø
9640
Danmark
NUTS-kode: DK05
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 513 366.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Indkøb af særlige indkvarteringspladser på området for voksne asylansøgere.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/10/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Station Vest A/S
Brovst
9460
Danmark
NUTS-kode: DK05
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 68 514 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

De endelige værdier er udregnet efter fuld udnyttelse af de særlige Indkvarteringspladser i begge delaftaler inklusiv udnyttelse af optioner. Værdierne er ikke inklusiv den særlige mulighed for særligt skærmede pladser, da behovet ikke kendes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud (The Complaints Board for Public Procurement)
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud indeholder frister for indgivelse af klager over udbud.

Det følger heraf, at en klage over et udbud efter udbudslovens afsnit III skal indgives senest 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2017

Send til en kollega

0.093