23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 237-491935
Offentliggjort
09.12.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Vindere

EU-udbud af kompressionsstrømper

(21.03.2018)
Abena A/S
Egelund 35
6200 Aabenraa

Opdateringer

Rettelse
(22.12.2017)

II.1.4)
I stedet for:
Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om levering af kompressionsstrømer og liners i en 4-årig periode og med kontraktstart den 1. marts 2018.
Kommunens forbrug af kompressionsstrømper i det seneste år var ca. 0,9 mio. kr., der dækker det samlede indkøb, og som også omfatter borgernes køb hos leverandører uden for kommunens aftale i kraft af borgernes frie valg
Læses:
Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om levering af kompressionsstrømer og liners i en 4-årig periode og med kontraktstart den 1. marts 2018.
Kommunens forbrug af kompressionsstrømper i det seneste år var ca. 0,9 mio. kr., der dækker det samlede indkøb, og som også omfatter borgernes køb hos leverandører uden for kommunens aftale i kraft af borgernes frie valg.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 15-01-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 16-01-2018
Time: 15:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 15-01-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 16-01-2018
Time: 15:00

EU-udbud af kompressionsstrømper


Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringkøbing-Skjern Kommune
29189609
Ved Fjorden 6
Ringkøbing
6950
Danmark
Kontaktperson: Kell Nielsby Christensen
Telefon: +45 99741636
E-mail: kell.christensen@rksk.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/77652075.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/77652075.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/77652075.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/77652075.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kompressionsstrømper.

Sagsnr.: 17-038988
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33180000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om levering af kompressionsstrømer og liners i en 4-årig periode og med kontraktstart den 1. marts 2018.

Kommunens forbrug af kompressionsstrømper i det seneste år var ca. 0,9 mio. kr., der dækker det samlede indkøb, og som også omfatter borgernes køb hos leverandører uden for kommunens aftale i kraft af borgernes frie valg.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100
33196200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Ringkøbing-Skjern Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver skal garantere, at samtlige produkter (også nye produkter der måtte komme til i aftaleperioden) er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordninger, direktiver, love, bekendtgørelser og andre myndighedskrav i øvrigt. Derudover er dansk rets almindelige produktansvarsregler gældende.

Leverandør er forpligtet til at holde sig orienteret om nye produkter på markedet. Leverandør skal være villig til at tilpasse sortimentet i tilbudslisten i samarbejde med kommunen, så sortimentet svarer det aktuelle behov. Ved nytilkomne strømper skal pris forhandles på plads, inden de kommer på sortimentet.

Alle standardstrømper skal være CE mærket. Alle specialstrikkede strømper skal være mærket specialfremstillet medicinsk udstyr. Ingen af de tilbudte produkter og tilbehør må indeholde stoffer, der er allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for den pågældende borger.

Kommunens personale foretager selv opmåling og udlevering af kompressionsstrømper; mens leverandøren i vanskelige tilfælde selv skal komme og foretage opmåling og udlevering af specialstrikkede strømper ca. hver 4. uge – oftest i kommunens egne klinikker og undtagelsesvis i borgerens eget hjem. Ellers skal leverandøren fremsende kompressionsstrømperne til kommunens 6 depoter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2018
Slut: 28/02/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/01/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2017

Send til en kollega

0.07