23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 242-503315
Offentliggjort
16.12.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://regionsyddanmark.dk/wm218399

Udbyder

Region Syddanmark

RIS-system (Røntgen Informations System) og PACS-system (Picture archiving and communication system) (samlet kaldet RIPA-Syd)


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Mette Hauberg
E-mail: RIPA@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://regionsyddanmark.dk/wm218399
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Bird & Bird
Sundkrogsgade 21
København Ø.
2100
Danmark
Kontaktperson: Maria Haugaard
Telefon: +45 20752742
E-mail: maria.haugaard@twobirds.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.twobirds.com/da

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

RIS-system (Røntgen Informations System) og PACS-system (Picture archiving and communication system) (samlet kaldet RIPA-Syd).

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33124110
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark ønsker at indgå aftale om anskaffelse, implementering samt service og support af en ny IT-løsning til de billeddiagnostiske områder: radiologi, nuklearmedicin og mammografiscreening. Løsningen skal anvendes på alle afdelinger tilhørende de nævnte billeddiagnostiske områder i Region Syddanmark. Der anvendes i dag forskellige RIS og PACS systemer, og der ønskes med dette udbud en konsolidering af områderne.

Løsningen skal patientsikkert og brugervenligt understøtte en effektiv klinisk arbejdsgang samt understøtte det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, afdelinger og specialer i Region Syddanmark.

Der henvises til øvrig beskrivelse af anskaffelsen og af udbudsprocessen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72100000
72600000
33124110
72200000
72000000
72230000
72240000
72250000
48100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, jf. udbudslovens §§ 61-66, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage i udbuddet, men kun ansøgere, som ordregiver opfordrer hertil kan afgive tilbud.

Der gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af leverancebeskrivelsen og udbudsbetingelserne. Interesserede opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet på Region Syddanmarks hjemmeside.

Region Syddanmark ønsker at indgå et langvarigt strategisk samarbejde med en kommende leverandør, som gensidigt forpligter parterne til at drive og udvikle IT-løsningen. Parterne vil således sammen have ansvar for at opnå en række forretningsmæssige mål.

Der ønskes en velafprøvet og solid IT-løsning, som allerede er i drift på andre hospitaler i det danske sundhedsvæsen eller lignende. Der er således ikke tale om et udviklingsprojekt, men derimod anskaffelse af en velafprøvet løsning, som kan ibrugtages på relativt kort tid.

IT-løsningen skal være et robust værktøj i klinikernes daglige arbejde, herunder skal det kunne levere gode svartider til brugerne. IT-løsningen skal også understøtte den udvikling og de forbedringstiltag, som Region Syddanmark står overfor i fremtiden.

IT-løsningen skal som minimum omfatte kerneelementerne i den billeddiagnostiske arbejdsgang herunder delprocesserne visitation, booking, ankomst, udførelse, beskrivelse og konference. IT-løsningen skal dække det fulde kliniske funktionsfelt, herunder subspecialer.

Region Syddanmark ønsker således at kunne udnytte den velafprøvede funktionalitet, som leverandørerne på markedet kan tilbyde og indføre løsningen i en sammenhængende og ensartet kvalitet på tværs af regionen. IT-løsningen skal desuden fra ibrugtagning være fuldt integreret med en række systemer i Region Syddanmark, herunder EPJ-systemet, som håndterer afregning til Landspatientregisteret.

IT-løsningen skal ibrugtages på 4 sygehusenheder i Region Syddanmark fordelt på 12 radiologiske afdelinger, 3 nuklearmedicinske afdelinger samt den regionale mammografiscreening. Region Syddanmark har ca. 500 billeddannende modaliteter, og laver ca. 1.5 mio. undersøgelser om året.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 220 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset med mulighed for opsigelse.

Kontrakten vurderes over en 10 årig periode, indeholdende både levering, implementering, vedligeholdelse, support og evt. videreudvikling, til at have en samlet værdi på mellem 180 og 220 mio. kr.

Den anslåede værdi i punkt II.2.6) er således alene et estimat baseret på en kontraktvarighed på 10 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at opfordre 3 ansøgere til at afgive tilbud: Udvælgelsen af ansøgerne vil ske blandt de virksomheder, der har den fornødne kapacitet til at løfte den udbudte opgave. Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som vurderes at være bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer indenfor de seneste fem år, set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge vægt på referencer inden for sundhedsområdet i den offentlige sektor i Danmark eller i et andet land med en tilsvarende sundhedssektor, hvor referencerne i nedennævnte rækkefølge tillægges værdi, hvor nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 4 tillægges mindst værdi:

1. Referenceområde: Teknisk og klinisk implementering af en velafprøvet IT-løsning med multihospitalsmiljøer og mange komplekse integrationer, hvor der lægges særlig vægt på hvor høj grad af integration mellem de billeddiagnostiske områder: radiologi, nuklearmedicin og mammografiscreening, IT-løsningen har haft.

2. Referenceområde: Levering af IT-løsning på det billeddiagnostiske område, hvor ansøgeren har demonstreret en konkret, metodisk tilgang til opnåelse af en høj grad af produktkvalitet, brugervenlighed, patientsikkerhed og effektivitet i arbejdsgange.

3. Referenceområde: Levering af IT-løsning på det billeddiagnostiske område, hvor ansøgeren har dokumenteret erfaring med applikationsdrift af en billeddiagnostisk IT-løsning i 24/7-scenarie samt har dokumenteret overholdelse af servicemål.

4. Referenceområde: Levering af billeddiagnostisk IT-løsning, hvor ansøgeren har indgået i dokumenteret strategisk samarbejde med kunden, og hvor ansøgeren har et medansvar for opfyldelse af konkrete forretningsmæssige mål samt har faciliteret kundefællesskaber, der har haft mulighed for at påvirke udviklingen af IT-løsningen løbende.

Ansøger kan i ESPD’ets del V uddybe hvorfor de anførte referencer er særligt relevante, ligesom udvælgelsen vil ske på baggrund af ansøgers beskrivelse af sine referencer i ESPD del IV.C.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder 2 optioner:

1. Mulighed for tilkøb af talegenkendelseslicenser i driftsperioden.

2. Option på Dosis-analyse som understøtter at Ordregiver kan indsamle og analysere dosisrelaterede data fra de undersøgelser borgere gennemgår.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende nøgletal vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142(ESPD del IV, afsnit B):

1) Samlet årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår

2) Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

3) Resultat før skat i det seneste afsluttede regnskabsår

4) Soliditetsgrad i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

5) Forsikret beløb pr. skadestilfælde i gyldig erhvervsansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Minimum årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår på 300 mio. kr.

2) Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

3) Positivt resultat i det seneste afsluttede regnskabsår

4) Soliditetsgrad på gennemsnitligt mindst 30 % i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

5) Erhvervsansvarsforsikring med et forsikret beløb på minimum 10 mio. kr. om året

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (ESPD del IV, afsnit C):

1) Maksimalt 5 referencer vedrørende betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, leveret i de seneste 5 år, hvor opgavens omfang minder om ordregivers forhold, jf. punkt II.1.4 og II.2.4. Der ønskes beskrevet:

1. Beskrivelse af den løste opgave.

2. Beløb (den samlede kontraktværdi).

3. Startdato og slutdato.

4. Modtager (Kunden).

Der efterspørges referencer som er leveret inden for de seneste 5 år, da dette er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence. Dette grundet, da der ikke er tale om en løsning, som bliver udbudt med jævne mellemrum.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der maksimalt angives 5 referencer pr. ansøger. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Referencerne skal beskrives i ESPD'et, men hver references beskrivelse af den løste opgave må maksimalt fylde, hvad der svarer til 2 normalsider.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

— Der ønskes minimum 1 relevant reference indenfor de seneste 5 år vedrørende levering og implementering af en eller flere IT-løsninger til de billeddiagnostiske områder: radiologi, nuklearmedicin og mammografiscreening, hvor levering er afsluttet og driften er påbegyndt.

Der er ikke krav om, at en reference skal dække alle tre billeddiagnostiske områder, men der skal inden for hvert område være sket levering til en sammenlignelig kunde baseret på antal undersøgelser og sygehuse og dermed en tilsvarende kompleksitet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/01/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/02/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD kaldet "espd-request" på følgende måde:

• Højreklik på ESPD-filen.

• Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokalt drev eller på skrivebordet.

• Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/.

• Vælg eksempelvis "dansk" som sprog.

• Marker "Jeg er en økonomisk aktør".

• Marker "Importere ESPD".

• Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer.

• Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger).

• Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

• Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet.

• Når ESPD’et er udfyldt kan det udskrives som PDF samt eksporteres og gemmes. ESPD’et afleveres fysisk samt elektronisk på en USB i PDF-format samt i xml-format til advokatfirmaet Bird & Bird. Bemærk at flere af tekstboksene kan udvides efter der er trykket udskriv.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C).

Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 (ESPD del III, afsnit C).

Besvarelse af de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet, skal der vedlægges en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøgning skal afgives på dansk.

Tilbud inklusive bilag skal affattes på dansk, ligesom eventuelle forhandlingsrunder skal foregå på dansk. Teknisk dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk.

Såfremt Ordregiver anmoder om det, skal Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale på engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for Tilbudsgivers regning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7,stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens§ 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2017

Send til en kollega

0.057