23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 243-507608
Offentliggjort
19.12.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Udbud af drift af almen lægepraksis i Hvidbjerg, Thyholm, Struer kommune

(12.07.2018)
Falck Lægehuse A/S
Sydhavnsgade 18
2450 København

Udbud af drift af almen lægepraksis i Hvidbjerg, Thyholm, Struer kommune


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Peter Sander
Telefon: +45 30659055
E-mail: peter.sander@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbud.rm.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Region Midtjylland, Koncern Økonomi
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Peter Sander
E-mail: peter.sander@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.udbud.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af drift af almen lægepraksis i Hvidbjerg, Thyholm, Struer kommune.

Sagsnr.: 1-30-72-201-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85120000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører den fulde drift af lægepraksis, herunder nødvendigt klinikpersonale, tilstrækkelig lægekapacitet iht. patienttal mv. Kvalitetsniveauet af driften er styret af overenskomsten, der altså som udgangspunkt bestemmer tilgængelighed, åbningstider mv. Bemærk dog, at klinikken ikke kan være ferielukket, da regionen betaler en fast årlig pris for at få patienterne behandlet efter behov.

• Drift af almen lægepraksis i Hvidbjerg, Thyholm. Lægepraksis skal drives fra den gamle hospitalsbygning, Sønderlandsgade 5, 7790 Thyholm.

• Her udbydes 2 lægekapaciteter. Der er pr. 14. december 2017 tilmeldt 2 623 patienter til klinikken.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DKZ
NUTS-kode: DK041
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Da det ikke har været muligt at sikre lægedækningen i Hvidbjerg på Thyholm i Struer kommune på almindelig vilkår, udbydes nu drift af lægepraksis.

Der ønskes bud på driften af almen lægepraksis, hvor tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år. Øvrige vilkår i er alt væsentligt svarende til de vilkår, som er beskrevet i overenskomsten for almen lægegerning mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Region Midtjylland forventer derfor et fremtidig sundhedstilbud med en kvalitet svarende til en almen praksis, som drives på almindelige vilkår.

I kravspecifikationerne til dette udbud – kontraktbilag 1 – er specificeret ændringer/ tilføjelser i forhold til overenskomsten. Væsentligst er de ændrede afregnings- og honoreringsvilkår, hvor tilbudsvinder afregnes med en fast pris pr. tilmeldt patient pr. år (opgøres og udbetales månedligt), i stedet for det normale basis- og ydelseshonorar. Region Midtjylland ønsker også, at tilbudsvinder foruden kravene i overenskomsten, skal leve op til nogle få, yderlige krav. Se detaljer i Kontraktbilag 1.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet samt eventuelle rettelsesblade og spørgsmål og svar vil alene fremgå af www.udbud.rm.dk.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer og e-mailadresse.

Navn og titel på den person, der er tilbudsgivers kontaktperson i forbindelse med dette udbud, samt gerne kontaktpersonens direkte telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse.

Oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, jf. pkt. 13 .

Seneste godkendte årsrapport. Såfremt tilbudsgiver er nyetableret, og derfor endnu ikke har udarbejdet årsrapport, eller såfremt tilbudsgiver i henhold til lovgivningen ikke er forpligtet til at udarbejde årsrapport, skal i stedet fremsendes relevante økonomiske oplysninger, der giver ordregiver mulighed for at få indblik i tilbudsgivers aktiviteter og økonomiske formåen. Det bør af det fremsendte fremgå, hvornår tilbudsgiveren er etableret. Er tilbudsgiver forpligtet til at lade sin årsrapport revidere efter årsregnskabsloven skal den fremsendte årsrapport endvidere være revideret.

Se udbudsbetingelserne.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Leverandøren skal sikre, at leverandørens ansatte lever op til den enhver tid gældende lovgivning, herunder særligt sundhedsretlig lovgivning. Leverandøren er navnlig forpligtet til:

• At sikre at leverandørens ansatte udviser omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af sin virksomhed, jf. autorisationsloven (som senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse 2011-08-04 nr. 877).

• At sikre at leverandørens ansatte udøver deres virksomhed i overensstemmelse med nationale faglige retningslinjer m.v., jf. sundhedsloven.

Tilbudsgiver skal derved ikke være autoriseret speciallæge i almen medicin, men de personer der udfører lægegerningen skal have de korrekte autorisationer.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se nærmere kontrakten på www.udbud.rm.dk.

Bemærk der vil være virksomhedsoverdragelse af ansatte.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Laveste pris.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 29/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er muligt at afgive tilbud pr. email, se endvidere udbudsmaterialet på www.ubdud.rm.dk, hvor tilbudsgiver løbende anbefales at holde sig ajour.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2017

Send til en kollega

0.047