23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 244-510449
Offentliggjort
20.12.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Udlændingestyrelsen

Vindere

Udbud af rådgivningstjeneste for afviste asylansøgere

(18.04.2018)
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København

Udbud af rådgivningstjeneste for afviste asylansøgere


Udlændingestyrelsen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udlændingestyrelsen
77940413
Ryesgade 53
København
2100
Danmark
Kontaktperson: Kirstine Borg og Eva P. Winther
E-mail: udbud@us.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nyidanmark.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.nyidanmark.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Myndighedsarbejde, herunder asylsagsbehandling og drift af asylcentre

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rådgivningstjeneste for afviste asylansøgere.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rådgivningstjenesten har hjemmel i udlændingelovens § 43 a, stk. 8, hvoraf det fremgår at udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, og for hvem der er fastsat en udrejsefrist, tilbydes uvildig rådgivning om mulighederne for hjemrejse, herunder om mulighederne for at opnå økonomisk støtte til genetablering i det land, hvortil de udrejser.

Rådgivningstjenesten yder på den baggrund uvildig rådgivning om hjemrejse og hjemrejsemuligheder for afviste asylansøgere. Formålet med rådgivningstjenesten for afviste asylansøgere er at fremme frivillig hjemrejse for afviste asylansøgere.

Rådgivningstjenesten skal støtte op om selve udrejsemulighederne og dermed påvirkningen af den afviste asylansøger til selv at overveje frivillig hjemrejse. Rådgivningstjenestens fokus skal være på at motivere den afviste asylansøger til at overveje frivillig hjemrejse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79111000
79140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Rådgivningstjenesten varetages på asylcentre, hovedsageligt udrejsecentre.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se nærmere herom under pkt. II.1.4 og i udbudsbetingelserne.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 300 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 33
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten forventes at løbe fra 1. april 2018 til 31. december 2018. Kontrakten vil indeholde en option på forlængelse 1 år ad gangen til og med 2020. Den ovenfor under pkt. II.2.7 anførte varighed er således inkl. option.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-137, og denne ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Faglig kapacitet:

— Tilbudsgiver skal være en uvildig organisation/virksomhed eller en sammenslutning (konsortium), der kan tilbyde uvildig rådgivning,

— Tilbudsgiver skal have erfaringer med udrejserådgivning af afviste asylansøgere og/eller andre udlændinge i udsendelsesposition som led i projekter eller indsatser vedrørende frivillig tilbagevenden eller sammenlignelige opgaver.

Økonomisk kapacitet:

— Tilbudsgiver skal have haft en omsætning eller indtægter på minimum 4,5 mio. kr. i hvert af de seneste 2 reviderede regnskabsår.

***.

Der henvises til udbudsbetingelserne, hvor egnethedskravene og evt. krav til dokumentation er nærmere beskrevet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkår for kontraktens udførelse fremgår af udkast til kontrakt.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175507
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling af kontrakten vil ske ud fra kriteriet: "Den bedste kvalitet inden for den økonomiske ramme".

Underkriterier og vægtning:

— Rådgivningstjenestens kompetencer 40%,

— Udbredelse til målgruppen 30%,

— Fleksibilitet 30%.

Se nærmere herom i udbudsbetingelsernes pkt. 11.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 31/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med et orienteringsmøde i overensstemmelse med udbudslovens afsnit III og den procedure, der er anført i udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til klagefristerne, der fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenCarl
Carl Jabocsens Vej 25
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2017

Send til en kollega

0.056