Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 245-512973
Offentliggjort
21.12.2017
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Horsens Kommune

Vindere

(16.06.2018)
Nordicnetcare ApS
Dampfærgevej 3, 1. sal
2100 København Ø

Udbud af sundhedsordning


Horsens Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Horsens Kommune
29189889
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Trine Kyed Hansen
E-mail: udbud@horsens.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.horsens.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://horsens.dk/Erhverv/Udbud/UdbudVarerOgTjenesteydelser
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af sundhedsordning.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85142100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af sundhedsordning til Horsens Kommunes medarbejdere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 840 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85171000
85172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af sundhedsordning til Horsens Kommunes medarbejdere.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 840 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges i 2x12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’en erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5.

På anmodning fra Udbyder, skal den tilbudsgiver, som Udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, indsende en gyldig serviceattest eller anden tilstrækkelig dokumentation, der ikke er ældre end seks måneder, for at dokumentere at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 137, stk. 1, nr. 2. Dokumentationen skal ikke vedlægges tilbuddet.

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer forstås opgaver inden for samme fagområde. Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder.

Det er kun den tilbudsgiver, som Udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, der skal indsende nedenstående dokum.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation, hvor prisen for opgaven er fastsat til at udgøre 2 140 000 kr. pr. år ekskl. moms. Tilbuddene bedømmes på opfyldelse af følgende underkriterier med angivet vægtning:

— Ydelser og åbningstid 45%,

— Kvalitet 40%,

— Administration 15%.

Ved evalueringen bedømmes, hvor mange point hvert tilbud skal have på hvert underkriterie ved brug af en absolut pointskala fra 1 til 10 point. Kontrakten tildeles til det tilbud med den højeste pointscore.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 25/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens §171,stk.4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185, stk.2, 2. pkt.§ 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden for udgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden for udgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4,stk. 1, nr.2.I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jaocbsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2017

Send til en kollega

0.069