23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 008-013656
Offentliggjort
12.01.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(12.01.2018)
Illumina Denmark ApS
Ørestads Boulevard 73
2300 København S

Opdateringer

Rettelse
(16.01.2018)

IV.1.1
I stedet for:
Til forskningsprojektet har Region Sjælland (udover krav om interoperabilitet ved datasammenligning med eksisterende udstyr på andre klinisk mikrobiologiske afdelinger) opstillet følgende krav til udstyret:
— Udstyret skal kunne håndtere homopolymerer, og fejlraten ved basebestemmelserne skal være lavest mulig af hensyn til anvendelsen og videreførelsen af forskningens resultater.
MySeq System fra Illumina Denmark ApS kan håndtere homopolymerer med mange baser. Derimod er det almindeligt kendt, at andre NGS-apparaturer, fx Ion Torrent, har problemer med at måle og håndtere data for homopolymerer (> 6-7 baser), jf. Sara Goodwin, John D. McPherson og W. Richard McCombie, Coming of age: ten years of next generation sequencing technologies, 2016. Det er af afgørende betydning, at apparaturet kan måle og håndtere homopolymerer (> 6-7 baser). Såfremt Ion Torrent anvendes i forskningen, vil hele sekvensen af baser ikke være korrekte ved de længere homopolymerer. Det er derfor ganske uhensigtsmæssigt at anvende Ion Torrent henset til resultaterne og kvaliteten heraf som ønskes opnået ved forskningsprojektet. Herudover fremgår det af produktspecifikationerne, at Illuminas metodologi (MySeq) generelt resulterer i en fejlrate på ca. 0.1 %. Til sammenligning har metodologien ved Ion Torrent en fejlrate på > 0.5 %. For at sikre forskning på højeste niveau, er det en forudsætning at opnå de absolut mest korrekte og fyldestgørende resultater. I den forbindelse må det ud fra forskningsverdenens perspektiv antages, at selv en afvigelse på 0,5 % kan forstyrre det endelige resultat i en sådan grad, at relevansen af resultaterne i høj grad udvandes.
Af hensyn til kvaliteten af forskningen og dets relevans i det videre arbejde vurderes det, at der kun findes én leverandør som følge af Ion Torrents' manglende tekniske egenskaber, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2. Ligeledes kan der argumenteres for, at Ion Torrent fra Thermo Fisher ApS i henhold til udbudslovens § 80, stk. 4, ikke fremstår som et rimeligt alternativ eller erstatning set i forhold til forskningens kvalitet. Herudover vurderes kravet om at skulle håndtere mange homopolymerer objektivt set at være sagligt, hvorfor vurderingen af den manglende konkurrence af tekniske årsager, ikke vurderes at være en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.
Læses:
Til forskningsprojektet har Region Sjælland (udover krav om interoperabilitet ved datasammenligning med eksisterende udstyr på andre klinisk mikrobiologiske afdelinger) opstillet følgende krav til udstyret:
1) Det er afgørende, at udstyret kan sekventere områder med homopolymerer > 7ens nukleotider.
Udstyret skal kunne håndtere homopolymere, og fejlraten ved basebestemmelse skal være lavest mulig af hensyn til anvendelsen og videreførelsen af forskningens resultater.
Miseq System fra Illumina Denmark ApS kan håndtere homopolymerer med mange baser. Derimod er det almindeligt kendt, at andre NGS-apparaturer fx Ion Torrent, har problemer med at måle og håndtere data for homopolymere(> 6-7 baser), jf. Sara Goodwin, John D McPherson og W. Richard McCombie, Coming on age: Ten years of next generation sequencing technologies, 2016.
2) Fejlraten ved basebestemmelserne skal være lavest mulig, acceptabelt er 0,1-0,4 %. En fejlrate på >0,5 % vil forstyrre det endelige resultat i en sådan grad at relevansen af resultaterne i høj grad udvandes.
3) Udstyret skal kunne sekventere i begge retninger (paired-end) uden manuel intervention.
4) Udstyret skal kunne varetage både sekventeringen og den forudgående klonale amplifikation.
Region Sjælland vurderer på baggrund af grundig udført markedsanalyse, at der kun er en leverandør, der kan imødekomme de nævnte krav. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

Indkøb af NGS-apparatur


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: David Fajnzylber
E-mail: DAFA@REGIONSJAELLAND.DK
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://regionsjaelland.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af NGS-apparatur

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der er tale om indkøb af Next Generation Sequencing-apparatur der skal anvendes til forskning. Forskningen indgår som led i sikring af forbedrede behandlingsformer og -forløb, herunder at give en hurtigere og mere præcis diagnose (infektionshygiejnisk vurdering).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 630 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus, Region Sjælland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om indkøb af ét Next Generation Sequencing-apparatur der skal anvendes til forskning med helgenom-sekventering, typning af bakterier i udbrudssituationer (herunder MRSA, VRE og CPO), samt erkendelse af virulens-mekanismer (herunder resistens for antibiotika). Forskningen indgår som led i sikring af forbedrede behandlingsformer og –forløb, herunder at give mulighed for en hurtigere og mere præcis diagnose.

Udover selve apparaturet er der behov for at supplere kontrakten med en serviceaftale, ligesom der vil være behov for at indkøbe tilhørende forbrugsvarer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Til forskningsprojektet har Region Sjælland (udover krav om interoperabilitet ved datasammenligning med eksisterende udstyr på andre klinisk mikrobiologiske afdelinger) opstillet følgende krav til udstyret:

— Udstyret skal kunne håndtere homopolymerer, og fejlraten ved basebestemmelserne skal være lavest mulig af hensyn til anvendelsen og videreførelsen af forskningens resultater.

MySeq System fra Illumina Denmark ApS kan håndtere homopolymerer med mange baser. Derimod er det almindeligt kendt, at andre NGS-apparaturer, fx Ion Torrent, har problemer med at måle og håndtere data for homopolymerer (> 6-7 baser), jf. Sara Goodwin, John D. McPherson og W. Richard McCombie, Coming of age: ten years of next generation sequencing technologies, 2016. Det er af afgørende betydning, at apparaturet kan måle og håndtere homopolymerer (> 6-7 baser). Såfremt Ion Torrent anvendes i forskningen, vil hele sekvensen af baser ikke være korrekte ved de længere homopolymerer. Det er derfor ganske uhensigtsmæssigt at anvende Ion Torrent henset til resultaterne og kvaliteten heraf som ønskes opnået ved forskningsprojektet. Herudover fremgår det af produktspecifikationerne, at Illuminas metodologi (MySeq) generelt resulterer i en fejlrate på ca. 0.1 %. Til sammenligning har metodologien ved Ion Torrent en fejlrate på > 0.5 %. For at sikre forskning på højeste niveau, er det en forudsætning at opnå de absolut mest korrekte og fyldestgørende resultater. I den forbindelse må det ud fra forskningsverdenens perspektiv antages, at selv en afvigelse på 0,5 % kan forstyrre det endelige resultat i en sådan grad, at relevansen af resultaterne i høj grad udvandes.

Af hensyn til kvaliteten af forskningen og dets relevans i det videre arbejde vurderes det, at der kun findes én leverandør som følge af Ion Torrents' manglende tekniske egenskaber, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2. Ligeledes kan der argumenteres for, at Ion Torrent fra Thermo Fisher ApS i henhold til udbudslovens § 80, stk. 4, ikke fremstår som et rimeligt alternativ eller erstatning set i forhold til forskningens kvalitet. Herudover vurderes kravet om at skulle håndtere mange homopolymerer objektivt set at være sagligt, hvorfor vurderingen af den manglende konkurrence af tekniske årsager, ikke vurderes at være en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 146-301797

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/01/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Illumina Denmark ApS
Ørestads Boulevard 73
København S
2300
Danmark
Telefon: +45 34087423
E-mail: info@illumina.com
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 630 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København
2100
Danmark

Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Da ordregiveren har fulgt proceduren i henhold til § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2018

Send til en kollega

0.08