23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 027-058387
Offentliggjort
08.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Udbud af donorsæd

(18.04.2018)
Cryos International ApS
8000 Aarhus

Udbud af donorsæd


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Mads Buus-Andersen
Telefon: +45 97648483
E-mail: mbu@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204223&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=204223&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af donorsæd

Sagsnr.: donorsæd18MBA
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33690000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af donorsæd.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33690000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af donorsæd.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De udbudte produkter udbydes på 1 samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte produkter,at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter eksempelvis de tilfælde, hvor Tilbudsgiver har endelig dom ellervedtaget bødeforlæg for deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller handlingermed forbindelse til terror, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, samt børnearbejde og andreformer for menneskehandel. Det samme gælder, hvis en person, der er medlem af Tilbudsgivers bestyrelse,direktion eller tilsynsråd er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for sådanne aktiviteter, eller hvis en person med beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i Tilbudsgivers bestyrelse, direktion ellertilsynsråd er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for sådanne aktiviteter. Disse udelukkelsesgrunde gælder i 4 årfra datoen for dommen eller bødeforlægget.

Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, men har fremlagt tilstrækkeligdokumentation for, at Tilbudsgiver til trods herfor er pålidelig, jf. Udbudslovens § 138, vil tilbuddet dog alligevelblive taget i betragtning.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er krav om forsikring.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 09/09/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/03/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver opfordrer Tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt Tilbudsgiver er i tvivl om forståelsenaf krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt.

Såfremt Tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres Tilbudsgiver til hurtigst muligt at gøre Ordregiver opmærksom herpå, og Ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer.

Udkast til Kontrakt, som er en del af udbudsmaterialet, vil være gældende for de udbudte produkter og vil regulere det efterfølgende kontraktforhold mellem Ordregiver og den vindende Tilbudsgiver. Tilbudsgiveropfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille spørgsmål, såfremt Tilbudsgiver finder anledning hertil.

Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet, somspørgsmålet vedrører.

Spørgsmål sendes til Ordregiver via spørgsmål og svar-modulet i CTM, jf. pkt. 2.

Spørgsmål, der er Ordregiver i hænde inden den i tidsplanen anførte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet,jf. pkt. 4, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, kanalene forventes at blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare spørgsmålene senest 6 dage inden udløbet aftilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, kan ikke forventes atville blive besvaret.

Bemærk følgende: Såfremt der måtte opstå behov for at offentliggøre yderligere oplysninger senere end 6 dagefør tilbudsfristen, vil tilbudsfristen blive forlænget.

Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse i overensstemmelse med fristerne i tidsplanen, jf. pkt. 4, bliveoffentliggjort i anonymiseret form via CTM. Dette vil så vidt muligt ske løbende. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om dette udbud i CTM.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://www.erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr.618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr.1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sigtil:

(1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

(2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbudinden:

(2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den EuropæiskeUnions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvorbekendtgørelsen er blevet offentliggjort

(2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivereom, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

(2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4.

(2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2018

Send til en kollega

0.055