23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 040-086929
Offentliggjort
27.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Delkontrakt 2 - Skiftesæt og suturfjerningssæt

(13.09.2018)
Danomed ApS
Kathrinevej 16
4300 Holbæk

Udbud af små proceduresæt, Delkontrakt 2 og 3 (skifte- og suturfjerningssæt samt sutureringssæt)


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Heidi Lundsfryd Jensen
Telefon: +45 24990021
E-mail: Heidi.Lundsfryd.Jensen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205692&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205692&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af små proceduresæt, Delkontrakt 2 og 3 (skifte- og suturfjerningssæt samt sutureringssæt).

Sagsnr.: 17/33734
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141620
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt omfatter køb og levering af skifte- og suturfjerningssæt samt sutureringssæt,samt service i henhold til Kontraktbilag 2.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2 — Skiftesæt og suturfjerningssæt

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører Ordregivers indkøb af skiftesæt og suturfjerningssæt. Udbuddet omfatter udelukkende engangssæt. Enkeltpakkede instrumenter og flergangs proceduresæt er ikke en del af udbuddet. Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende delkontrakten fremgår af Kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Ordregiver skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 4 måneder før kontraktens udløb.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 3 — Sutureringssæt

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141620
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vedrører Ordregivers indkøb af sutureringssæt. Udbuddet omfatter udelukkende engangssæt. Enkeltpakkede instrumenter og flergangs proceduresæt er ikke en del af udbuddet. Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende delkontrakten fremgår af Kontraktbilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Ordregiver skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 4 måneder før kontraktens udløb.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses forsammenlignelig, når den vedrører levering af proceduresæt, procedurepakker eller andre kliniske utensilier til et hospital i Danmark eller i lande med en offentlig regulering af medicinsk udstyr på mindst samme niveau som i Danmark.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference indenfor de seneste 3 år. Det er herudover et minimumskrav, at der til den/de pågældende reference(r) i alt er leveretfor minimum 250 000 DKK ekskl. moms pr. år pr. delaftale af de pågældende produkter.

Det betyder, at såfremt der afgives tilbud på en enkelt delaftale, er minimumskravet til leveringens størrelse 250 000 DKK ekskl. moms pr. år, og hvis der afgives tilbud på 2 delaftaler, skal der være leveret for minimum 500 000 DKK ekskl. moms pr. år. Minimumskravet til leveringens størrelse vil blive vurderet på baggrund af summen af de referencer, Tilbudsgiver angiver.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Socialt ansvar: Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt fornationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø ogantikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 18.

Mærkning, miljø og indholdsstoffer: Der stilles i kontrakten forskellige krav til mærkning af produkter samt til miljø og indholdsstoffer. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 6.2 og 6.4.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 186-380396
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 13/10/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/04/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet er et genudbud af delkontrakt 2 og 3 fra udbud 2017/S 229-476867 annulleret ved 2018/S 029-062952. Ændringer i udbudsmaterialet er angivet med rød tekst. Genudbud af delkontrakt 1 vil følge med visse ændringer.

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de oplysninger om Tilbudsgiveren, der efterspørges i henhold tiludbudsbetingelsernes pkt. 6.

Bemærk at Tilbudsgiver i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger vedr. obligatoriske udelukkelsesgrunde.Tilbudsgiver skal i ESPD således erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1 og 3.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. spørgsmål/svar, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK. Al kommunikation vedrørende dette udbudskal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne — og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer man ind til en oversigt over ordregivers udbud. Der klikkes på det relevante udbud, og herefter ses udbudsmaterialet, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com.

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar i CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2018

Send til en kollega

0.201