23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 049-108968
Offentliggjort
10.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Udbud af rammeaftale om ledsageordning for børn og voksne


Frederiksberg Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Smallegade 1
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Mikael Bach Andersen
E-mail: mian06@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd77db39-b650-47d7-849e-0bfa490eb1b1/homepage

I.1) Navn og adresser
Gentofte Kommune
39980000
Bernstorffsvej 161
Charlottenlund
2920
Danmark
Kontaktperson: Mikael Bach Andersen
E-mail: mian06@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd77db39-b650-47d7-849e-0bfa490eb1b1/homepage

I.1) Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
39575000
Rådhus Allé 1
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Mikael Bach Andersen
E-mail: mian06@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd77db39-b650-47d7-849e-0bfa490eb1b1/homepage

I.1) Navn og adresser
Lyngby-Taarbæk Kommune
45973000
Lyngby Torv 17
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Mikael Bach Andersen
E-mail: mian06@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd77db39-b650-47d7-849e-0bfa490eb1b1/homepage

I.1) Navn og adresser
Rudersdal Kommune
46110000
Øverødvej 2
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Mikael Bach Andersen
E-mail: mian06@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd77db39-b650-47d7-849e-0bfa490eb1b1/homepage

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd77db39-b650-47d7-849e-0bfa490eb1b1/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd77db39-b650-47d7-849e-0bfa490eb1b1/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd77db39-b650-47d7-849e-0bfa490eb1b1/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om ledsageordning for børn og voksne

Sagsnr.: 88.20.08-G01-3-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune udbyder herved i fællesskab rammeaftale om levering af ledsageordning. Ledsageordningen er et tilbud om hjælp til personer 15 timer månedligt, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Ordningen visiteres efter § 45 og § 97 i Lov om Social Service (”Serviceloven”).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85321000
85322000
85312400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen træder i kraft den 1.8.2018 og ophører uden varsel den 31.7.2020.

For Gladsaxe Kommune gælder det, at der først sker tiltrædelse til aftalen den 1.1.2019, hvorefter Gladsaxe Kommune vil følge aftalen på identiske vilkår som de øvrige kommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommune har option på at tilslutte sig aftalen med tre måneders varsel.

Rudersdal Kommune står over for en omorganisering af ledsagelseskorpset, og kommunen kan derfor ikke på forhånd give en eksakt tiltrædelsesdato. Rudersdal Kommune forbeholder sig derfor ret til, via en option, at tilgå den gældende aftale med 3 måneders varsel.

Ledsageordningen er et tilbud om hjælp til personer, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet.

Omfattede personer kan f.eks. være:

- Kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap,

- Blinde og svagsynede,

- Mennesker med udviklingshæmning, hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser.

Kommunerne visiterer til ledsagelse iht. Lov om Social Service (”Serviceloven”), henholdsvis § 45 til børn og unge mellem 12-18 år, og § 97 til voksne mellem 18-67 år.

Voksne kan få ledsagelse uanset boform. Unge mellem 12 og 18 år kan dog alene få ledsagelse, hvis de bor hjemme.

Ordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne grundet sindslidelse.

Udbuddet gennemføres efter reglerne om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser i afsnit III i lov nr. 1564 af 15.12.2015, ”Udbudsloven”.

Ordregiver forventer, at kommunernes samlede årlige forbrug af ledsageordning er ca. 11 000 000 DKK, eksklusiv moms. Det forventede forbrug pr. år er alene udtryk for Ordregivers skøn, som ikke er bindende i aftaleperioden.

Den udbudte rammeaftale træder i kraft den 1.8.2018 og ophører den 31.7.2020. Endvidere har Ordregiver en option på forlængelse i 3 x 12 måneder. Vilkårene for Ordregivers udnyttelse af optionen fremgår af udbudsmaterialets kontrakt.

Der skal afgives tilbud, der omfatter alle deltagende kommuner.

Hver kommune indgår rammeaftale med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbudsmaterialets kontrakt. Ordregiver forpligter sig til at købe ledsageordning hos den vindende tilbudsgivere, i det omfang ydelserne dækker Ordregivers konkrete behov.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ordregiver, skal tilbudsgiverne opfylde nedenstående minimumskrav.

Oplysningerne skal angives i tilbudsblanketten, samt skabelon til angivelse af referencer.

1) At tilbudsgiver i gennemsnit har haft en soliditetsgrad, for regnskabsårene 2014, 2015 og 2016 på minimum 15%, samt en soliditetsgrad i 2016 på minimum 15%;

2) At tilbudsgiver kan fremvise mindst 2 leverancer af sammenlignelig karakter (dvs. leverancer inden for ledsagelse eller andre assistanceydelser dvs. leverancer efter Servicelovens §§ 45, 84, 85, 97 og 98), hvor hver af referencerne har en årlig kontraktværdi på min. 1 500 000 DKK.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, med de angivne procentsatser:

- Pris: 60%,

- Kvalitet: 40%.

Ordregiver anvender en pointmodel med en pointskala på 0 – 10 point. Tilbuddet med den højeste samlede pointscore er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Kun de tilbud, der opnår en samlet pointscore på minimum 6 for kvalitet, vil kunne få tildelt ramme-aftalen/kontrakten.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2018

Send til en kollega

0.09