23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 093-210535
Offentliggjort
17.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herning Kommune

Vindere

Delaftale 2 - Levering af kompressionsstrømper inklusiv måltagning i Odense Kommune

(16.10.2018)
Sahva A/S
Borgervænget 5
2100 København Ø

Opdateringer

Rettelse
(24.05.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 15-06-2018
Time: 10:00
Læses:
Dato: 18-06-2018
Time: 17:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 15-06-2018
Time: 10:00
Læses:
Dato: 18-06-2018
Time: 17:00

Annullering
(16.10.2018)

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde,
Jf. udbudslovens § 137:
- At tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,
- At tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,
- At tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet,
- At tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på Konkurrencefordrejning,
- At tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den ågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,
- At tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis Ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller
- At tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

Udbud af kompressionsstrømper


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herning Kommune
29189919
Torvet 5
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Marc Masana
Telefon: +45 96282349
E-mail: marc.masana@herning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85738013.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herning.dk/

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Christian Meyer Pedersen
Telefon: +45 76161447
E-mail: chp27@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.esbjergkommune.dk/

I.1) Navn og adresser
Kolding Kommune
29189897
Akseltorv 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Merethe Laursen
E-mail: mela@kolding.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kolding.dk/

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
Odense
5000
Danmark
E-mail: viz@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/

I.1) Navn og adresser
Fredericia Kommune
Fredericia
Danmark
E-mail: Pia.rossen@fredericia.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fredericia.dk/

I.1) Navn og adresser
Holstebro Kommune
Holstebro
Danmark
E-mail: me@holstebro.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.holstebro.dk/Default.aspx

I.1) Navn og adresser
Ikast-Brande Kommune
Ikast
Danmark
E-mail: angka@ikast-brande.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/

I.1) Navn og adresser
Lemvig Kommune
Lemvig
Danmark
E-mail: jens.wester.bale@lemvig.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lemvig.dk/

I.1) Navn og adresser
Middelfart Kommune
Middelfart
Danmark
E-mail: Tina.weissnielsen@middelfart.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.middelfart.dk/

I.1) Navn og adresser
Randers Kommune
Randers
Danmark
E-mail: sanne.svendsen@randers.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.randers.dk/

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Kommune
Silkeborg
Danmark
E-mail: Christina.humle@silkeborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://silkeborgkommune.dk/

I.1) Navn og adresser
Svendborg Kommune
Svendborg
Danmark
E-mail: jakob.bangshoi@svendborg.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/

I.1) Navn og adresser
Sønderborg Kommune
Sønderborg
Danmark
E-mail: anwt@sonderborg.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sonderborgkommune.dk

I.1) Navn og adresser
Vejle Kommune
Vejle
Danmark
E-mail: linas@vejle.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vejle.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/85738013.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85738013.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/85738013.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kompressionsstrømper

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af Kompressionsstrømper til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale (herefter benævnt ordregiver).

Udbuddet er delt op i 4 delaftaler. Delaftale 1 er uden måltagning, mens delaftale 2-4, er levering af kompressionsstrømper, hvor leverandøren står for måltagning. For nærmere beskrivelse af de enkelte delaftaler, se punkt 3, udbuddets omfang i udbudsbetingelserne.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud jf. Udbudsloven (LOV nr. 1564 af 15.12.2015) hvilket betyder, at alle interesserede tilbudsgivere kan byde på opgaven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Levering af kompressionsstrømper uden måltagning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Mercell Delaftale 1: Levering af kompressionsstrømper uden måltagning. Denne delaftaler dækker leveringen til de kommuner som selv har sygefagligt personale som foretager måltagningen af strømper. De kommuner som deltager i delaftale 3-4, er med på denne delaftale på option. Skulle én eller flere af disse kommuner således opsige aftalen med deres leverandør, kan de således tilslutte sig denne delaftale. Forventet omsætning: 7 800 000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 31 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Handsker og armstrømper indgår i aftalen som en option, som de tilsluttede kommuner kan vælge at benytte eller ej. Der skal afgives tilbud på optionen, og vægtningen af denne fremgår i tilbudslisten, samt i udbudsbetingelserne.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Levering af kompressionsstrømper inklusiv måltagning i Odense Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Mercell Delaftale 2: Levering af kompressionsstrømper inklusiv måltagning i Odense Kommune. Denne delaftaler dækker levering og måltagning for Odense Kommunes kompressionsstrømper. Forventet omsætning: 2 600 000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Handsker og armstrømper indgår i aftalen som en option, som de tilsluttede kommuner kan vælge at benytte eller ej. Der skal afgives tilbud på optionen, og vægtningen af denne fremgår i tilbudslisten, samt i udbudsbetingelserne.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Levering af kompressionsstrømper inklusiv måltagning i Esbjerg Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Mercell Delaftale 3: Levering af kompressionsstrømper inklusiv måltagning i Esbjerg Kommune. Denne delaftaler dækker levering og måltagning for Esbjerg Kommunes kompressionsstrømper. Forventet omsætning: 2 100 000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 - Levering af kompressionsstrømper inklusiv måltagning i Kolding Kommune

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Mercell Delaftale 4: Levering af kompressionsstrømper inklusiv måltagning i Kolding Kommune. Denne delaftaler dækker levering og måltagning for Kolding Kommunes kompressionsstrømper. Forventet omsætning: 1 300 000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Handsker og armstrømper indgår i aftalen som en option, som de tilsluttede kommuner kan vælge at benytte eller ej. Der skal afgives tilbud på optionen, og vægtningen af denne fremgår i tilbudslisten, samt i udbudsbetingelserne.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens §.

142:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Delaftale 1: Årlig omsætning af kompressionsstrømper, tillæg samt måltagning, på sammenlagt.

Minimum 2 000 000 DKK for de sidste 2 kalenderår (2015/2016, 2016/2017 eller nyere),

- Delaftale 2-4: Årlig omsætning af kompressionsstrømper, tillæg samt måltagning, på sammenlagt minimum 500 000 DKK for de sidste 2 kalenderår (2015/2016, 2016/2017 eller nyere).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2018
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde,

Jf. udbudslovens § 137:

- At tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88,

- At tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende,

- At tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet,

- At tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på.

Konkurrencefordrejning,

- At tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion,

- At tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige.

Fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller

- At tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2018

Send til en kollega

0.061