23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 094-212862
Offentliggjort
18.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense kommune

Opdateringer

Rettelse
(01.06.2018)

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 18-06-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-06-2018
Time: 12:00

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 18-06-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-06-2018
Time: 12:00

Genudbud: Badetoiletstole og Glidepude/vendelagen


Odense kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense kommune
35209115
Flakhaven 2
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Kanita Rikalo
E-mail: karik@odense.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85796666.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odense.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/85796666.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85796666.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/85796666.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud: Badetoiletstole og Glidepude/vendelagen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33196200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Odense Kommune skal udbyde følgende genbrugshjælpemidler:

— Badetoiletstole,

— Glidepuder og vendelagner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 120 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Badetoiletstole med hjul, el-kip og el-højdeindstilling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100
33196200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Odense.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Odense Kommune udbyder rammeaftale om køb og levering af badetoiletstole med el-højdeindstilling og el-kip funktion.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 920 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2018
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den af ordregiver i pkt. II.2.6) oplyste anslåede samlede værdi for delaftalen er udelukkende ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan således ændres i både op- og nedadgående retning under rammeaftalens løbetid.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Glidepude og -vendelagen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100
33196200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter indkøb af Glidepuder og glidevendelagen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2018
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den af ordregiver i pkt. II.2.6) oplyste anslåede samlede værdi for delaftalen er udelukkende ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan således ændres i både op- og nedadgående retning under rammeaftalens løbetid.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver vil i dette udbud udover opfyldelse af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, også stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 8.1.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 000 000 DKK.

Positiv egenkapital (eller nul) for hvert af de sidste 3 år, eller de år, som tilbudsgiver har eksisteret, såfremt virksomheden ikke har eksisteret i 3 år eller mere.

Dispensation for nystartede virksomheder mht. fremvisning af nøgletal. I stedet for nøgletal skal virksomheden fremvise en udførlig forretningsplan inkl. finansiering mv.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Årsrapport hvoraf egenkapitalen for de seneste 3 år fremgår.

Dokumentation for gældende erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav for deltagelse på delaftale 2 er 1 reference, der bydes ind på. Referencen skal vedrøre levering af glidepuder og/eller vendelagner til en offentlig myndighed. Referencen skal løbe over mindst 2 år, og have en gennemsnitlig omsætning på min 150 000 DKK/år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det i udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige aftale mellem ordregiver og leverandøren for hver af de 2 delaftaler. Tilbudsgiverne skal således i forbindelse med tilbudsafgivelsen tilkendegive, at de accepterer samtlige vilkår i det vedlagte kontraktudkast. Hvis der afgives tilbud af et konsortium, skal konsortiedeltagerne hæfte solidarisk og direkte i forhold til ordregiver.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/06/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2018

Send til en kollega

0.071