Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 119-271329
Offentliggjort
23.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Gribskov Kommune

Levering af genbrugshjælpemidler samt drift af depot i Gribskov Kommune


Gribskov Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Gribskov Kommune
29188440
Rådhusvej 3
Helsinge
3200
Danmark
Kontaktperson: Susan Mohr Ernst
E-mail: smern@gribskov.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/82916621.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af genbrugshjælpemidler samt drift af depot i Gribskov Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33196100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter diverse serviceopgaver relateret til depotdriften, levering af genbrugshjælpemidler til borgerne i Gribskov Kommune samt indkøb af hjælpemidler på de indkøbsaftaler som Gribskov Kommune har indgået.

Indkøb af nødkald som hjælpemiddel, herunder service relateret til opsætning samt instruktion af borgerne samt eftersyn, er også opfattet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter diverse serviceopgaver relateret til depotdriften, bl.a. klargøring, rengøring, mindre reparationer mv. samt levering af genbrugshjælpemidler til borgerne i Gribskov Kommune. Indkøb af hjælpemidlerne skal ske på de indkøbsaftaler som Gribskov Kommune har indgået.

Indkøb af nødkald som hjælpemiddel, herunder service relateret til opsætning samt instruktion af borgerne samt eftersyn, er også opfattet.

Udbuddet omfatter en mulighed for at tilbudsgiver som frivillig option - Tillægspris for udførelse af serviceopgaver udenfor almindelig arbejdstid, kan tilbyde andre ydelser i relation til hovedydelsen vedr. levering af genbrugshjælpemidler samt drift af depot i Gribskov Kommune

Optionen er frivillig for tilbudsgiver at byde på, og det er ikke et krav, at der afgives tilbud på denne option. Optionen indgår ikke i tilbudsevalueringen. Eventuelle optioner skal beskrives og prissættes som angivet i udbudsmaterialet, jf. prisbilag 4.

Ordregiver er ikke forpligtiget til at benytte optionen, men kan benytte sig af optionen på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid.

Det er vigtigt for Gribskov Kommune, at man i fremtiden har et depot for genbrugshjælpemidler, der også kan tage højde for de nye teknologier (velfærdsteknologiske hjælpemidler) som kommer på markedet.

Gribskov Kommune ønsker en leverandør som går helhjertet ind i opgaven, og som kan fungere som sparingspartner, så borgerne bliver tildelt de hjælpemidler, som er tilpasset efter deres behov.

Genbrugshjælpemidler er tekniske hjælpemidler, som bevilges i henhold til Servicelovens § 112, og som kan genbruges helt eller delvist. Målgruppen for hjælpemidler er borgere i Gribskov Kommune som visiteres til et hjælpemiddel.

Kontrakten er 5-årig. Kontrakten træder i kraft den 1.10.2018 og udløber 30.9.2023.

Gribskov kommune har option på at kunne forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

I fald optionen benyttes, vil kontrakten blive forlænget på uændrede vilkår. Gribskov kommune giver senest 3 måneder før kontraktens udløb meddelelse til tilbudsgiver, såfremt denne ønsker at gøre brug af optionen. Såfremt optionen ikke benyttes, udløber kontrakten automatisk ved udløbsdato.

Kontrakten er for begge parter uopsigelig i kontraktens første 2 år. Herefter vil kommunen kunne opsige kontrakten med 1 års varsel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Depot og logistik / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og udvikling / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter en mulighed for at tilbudsgiver som frivillig option -Tillægspris for udførelse af serviceopgaver udenfor almindelig arbejdstid, kan tilbyde andre ydelser i relation til hovedydelsen vedr. levering af genbrugshjælpemidler samt drift af depot i Gribskov Kommune.

Optionen er frivillig for tilbudsgiver at byde på, og det er ikke et krav, at der afgives tilbud på denne option. Optionen indgår ikke i tilbudsevalueringen. Eventuelle optioner skal beskrives og prissættes som angivet i udbudsmaterialet, jf. prisbilag 4.

Ordregiver er ikke forpligtiget til at benytte optionen, men kan benytte sig af optionen på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 060-132564
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Levering af genbrugshjælpemidler samt drift af depot i Gribskov Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
21/06/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Zealand Care A/S
Ved Faurgården 5
Holbæk
4300
Danmark
Telefon: +45 70272924
E-mail: kny@zealandcare.dk
Fax: +45 59451645
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2018

Send til en kollega

0.131