23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-286322
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Faxe Kommune

Vindere

Fitness- og aktiveringsindsats

(03.11.2018)
Quick Care A/S
Birk Centerpark 40
7400 Herning

Fitness- og aktiveringsindsats


Faxe Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Faxe Kommune
29188475
Frederiksgade 9
Haslev
4690
Danmark
Kontaktperson: Mike Sundahl
Telefon: +45 30343996
E-mail: msund@naestved.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.faxekommune.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215145&B=EVENEX
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215145&B=EVENEX
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fitness- og aktiveringsindsats

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312510
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Faxe kommune har behov for et tilbud til sygemeldte borgere, der kan rumme såvel nye sygemeldte som langvarige sygemeldte. Tilbuddet skal bestå af såvel fysisk aktivitet som afklarende aktivitet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85142100
85312300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Faxe kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Faxe kommune har behov for et tilbud til sygemeldte borgere, der kan rumme såvel nye sygemeldte som langvarige sygemeldte. Tilbuddet skal bestå af såvel fysisk aktivitet som afklarende aktivitet.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2022
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udbuddet er omfattet af udelukkelsesgrunde, der er anført i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 2, 136 og 137, stk. 1, nr. 1-6.

Tilbudsgiver skal fremlægge en revisorerklæring der indestår for, at tilbudsgivers samlede, årlige omsætning, som aftalen vedrører, udgør mindst 9 000 000 DKK ekskl. moms for det senest afsluttede regnskabsår.

Positiv omsætning og revisionspåtegnet årsresultat og soliditetsgrad på minimum 10% i det seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Faglig kapacitet

Som dokumentation for at virksomheden har relevante erfaringer, skal tilbudsgiver som led i tilbudsafgivelsen vedlægge:

En liste over erfaringer med arbejdsmarkedsrettet træning, herunder erfaringer med løsning af lignende opgaver med relevant målgruppe. Med ”tilsvarende opgaver” forstås opgaver, som i størrelse (værdi) og kompleksitet (i forhold til fagområder og interessenter) svarer til kontrakten.

Derudover kræves det, at der vedlægges navngivne medarbejdere med dertilhørende cv.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres i overensstemmelse med LBK nr. 1342 af 21.11.2016 eller den til enhver tid gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175507
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Den tilrettelagte udbudsproces har – i hovedtræk – følgende aktiviteter:

1) Udbudsbekendtgørelse offentliggøres, og udbudsmateriale kan rekvireres af virksomheder via Faxe Kommunes elektroniske udbudssystem, EU-Supply. https://eu.eu-supply.com/ctm/sup-plier/publictenders?B=NK

2) Virksomhederne afgiver deres tilbud, der evalueres, og kontrakten tildeles.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 03/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver indestår for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3, § § 136 og 137, stk. 1, nr. 1-7. Dette inkluderer blandt andet udelukkelsesgrunde om konkurs og strafbare forhold, og at ansøger ikke har en gæld til det offentlige.

Såfremt flere økonomiske aktører afgiver tilbud i forening (f.eks. konsortiedeltagere eller virksomheder, som Tilbudsgiver baserer sin økonomiske formåen på), skal samtlige økonomiske aktører i sammenslutningen indestå herfor, idet det er et krav, at ingen af de økonomiske aktører i sammenslutningen opfylder udelukkelsesgrundene. Der skal således kun indtastes et sæt oplysninger for hver tilbudsgiver, uagtet om denne omfatter en sammenslutning af økonomiske aktører, der afgiver tilbud i forening.

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Økonomisk formåen

Tilbudsgiver skal fremlægge en revisorerklæring, der indestår for, at Tilbudsgivers:

Samlede, årlige omsætning inden for det aktivitetsområde, som aftalen vedrører, udgør mindst 9 000 000 DKK ekskl. moms for det senest afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142.

Omsætning er positiv på baggrund af revisionspåtegnet årsresultat i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad udgør minimum 10% i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Erklæringen må maksimalt være 6 måneder gamle i forhold til sidste rettidige afleveringsdag for tilbuddet.

Såfremt flere økonomiske aktører afgiver tilbud i forening (f.eks. konsortiedeltagere eller virksomheder, som Tilbudsgiver baserer sin økonomiske formåen på), skal samtlige økonomiske aktører i sammenslutningen indestå herfor, idet det er et krav, at ingen af de økonomiske aktører i sammenslutningen opfylder udelukkelsesgrundene. Der skal således kun indtastes et sæt oplysninger for hver tilbudsgiver, uanset om denne omfatter en sammenslutning af økonomiske aktører, der afgiver tilbud i forening.

Faglig kapacitet

Som dokumentation for at virksomheden har relevante erfaringer, skal Tilbudsgiver som led i tilbudsafgivelsen vedlægge:

En liste over erfaringer med arbejdsmarkedsrettet træning, herunder erfaringer med løsning af lignende opgaver med relevant målgruppe. Med ”tilsvarende opgaver” forstås opgaver, som i størrelse (værdi) og kompleksitet (i forhold til fagområder og interessenter) svarer til kontrakten.

For de enkelte referencer skal der angives en beskrivelse af opgaven, dennes varighed, driftsstatus, omtrentlig kontraktsum samt opdragsgiver med kontaktoplysninger.

Derudover kræves det, at der vedlægges navngivne medarbejdere med dertilhørende cv.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.074