23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 129-295014
Offentliggjort
07.07.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vindere

Udbud af Rådgivning om Repatriering 2019-2021

(20.11.2018)
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10
1300 København

Udbud af Rådgivning om Repatriering 2019-2021


Udlændinge- og Integrationsministeriet

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udlændinge- og Integrationsministeriet
36977191
Slotsholmsgade 10
København K
1216
Danmark
Kontaktperson: Sara Viskum
Telefon: +45 61800019
E-mail: sav@uim.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://uim.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215687&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215687&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Rådgivning om Repatriering 2019-2021

Sagsnr.: 2018-1047
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Efter repatrieringslovens § 4, stk. 1, har Udlændinge- og Integrationsministeriet ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Ministeriet har endvidere ansvaret for den generelle rådgivnings- og informationsindsats vedrørende repatriering.

Rådgivningsopgaven består af:

(a) Den individuelle rådgivning,

(b) Den generelle rådgivnings- og informationsindsats.

Opgavens indhold er nærmere beskrevet i notat af 22.5.2018 om rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven for en nærmere beskrivelse af tjenesteydelsen. Notatet kan hentes på den i pkt. I.3 nævnte adresse.

Ordregiver forbeholder sig retten til løbende at opdatere og ændre opgavebeskrivelsen beskrevet i notatet. Ordregiver forbeholder sig endvidere retten til at opdatere procesbeskrivelsen beskrevet i udbudsbetingelserne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 120 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II.1.4)

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten gælder fra den 1.1.2019 til og med den 31.12.2021. Der er dog mulighed for, at ordregiver kan forlænge aftalen i 1 år, således at denne løber indtil den 31.12.2022.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har haft en samlet årlig omsætning på mindst 16 400 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har erfaring med mindst 1 af følgende områder: arbejdsopgaver (eksempelvis rådgivning) på flygtninge-, asyl- eller integrationsområdet eller vedrørende reintegration, repatriering eller genopbygning.

Tilbudsgivere, der befinder sig i en situation omfattet af udbudslovens § § 135 og 136, vil blive udelukket fra udbuddet, idet der dog tages forbehold for anvendelse af proceduren om self-cleaning, jf. principperne i udbudslovens § 138. Det samme gælder, hvis tilbudsgivere baserer sig på underleverandører der befinder sig i en af de nævnte situationer.

De objektive regler og kriterier for deltagelse er beskrevet nærmere i udbudsbetingelsernes afsnit 4.2.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: www.retsinformation.dk.
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ydelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186-190 (light-regimet) angående offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling og er opdelt i følgende faser: forhandlingsfase, tilbudsfase og tildeling. Processen er nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 4 og 13.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne der kan hentes på den i pkt. 1.3 nævnte adresse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage angående udbud omfattet af udbudslovens afsnit III:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2018

Send til en kollega

0.053