23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 131-298382
Offentliggjort
11.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

Udbud af rammeaftaler på defibrillatorer og AED med tilhørende forbrugsmaterialer og relateret udstyr

(01.12.2018)
Stryker Danmark, filial af Stryker AB
Postboks 1607
0900 København C

Udbud af rammeaftaler på defibrillatorer og AED med tilhørende forbrugsmaterialer og relateret udstyr

(01.12.2018)
Medidyne A/S
Skovsborgvej 311
2850 Nærum

Udbud af rammeaftaler på defibrillatorer og AED med til-hørende forbrugsmaterialer og relateret udstyr


Medicoteknik, Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Medicoteknik, Region Syddanmark
29190909
Sygehusvej 4
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Søren Iversen
Telefon: +45 30682464
E-mail: Soeren.iversen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Aleen 15
Sorø
4180
Danmark
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215934&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215934&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler på defibrillatorer og AED med til-hørende forbrugsmaterialer og relateret udstyr

Sagsnr.: RSD8615/RFI-1890
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33172200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftaler på defibrillatorer og AED med til-hørende forbrugsmaterialer og relateret udstyr

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182100
50421000
80000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af rammeaftaler på defibrillatorer og AED med til-hørende forbrugsmaterialer og relateret udstyr, samt uddannelsesoptioner. Ordregiver ønsker at indgå rammeaftaler med 2 leverandører. Tildeling af ordrer under rammeaftalen vil ske ved direkte tildeling eller ved miniudbud. Miniudbuddene vil omfatte specificeret udstyr samt optioner på uddannelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan i Regionens valg forlænges op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalerne kan optionelt udnyttes af regionerne Sjælland, Midtjylland og Nordjylland. Tilslutningsperioden er den ordinære kontraktperiode.

Der kan optionelt tilkøbes uddannelse.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst 3 referencer for levering af defibrillatorer/AED i volumen tilsvarende det maksimale potentiale som beskrevet i nærværende udbud.

I ESPD del IV skal tilbudsgiver angive oplysninger vedrørende ovenstående minimumskrav.

Bemærk, at der i ESPD kun er plads til angivelse af 5 referencer. Såfremt tilbudsgiver ønsker at angive flere end 5 referencer, angives de resterende referencer i et selvstændigt bilag, som indsendes sammen med tilbuddet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning og internationale konventioner og deklarationer, der tager sigte på forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, køn, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, eller som tager sigte på at sikre etnisk ligebehandling.

Leverandøren skal i forbindelse med gennemførelsen af Rammeaftalen og enhver Leveranceaftale indgået i henhold til Rammeaftalen respektere og overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige:

- FN’s deklaration om menneskerettigheder,

- ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder,

- Rio-deklarationen om miljø og udvikling,

- FN’s konvention mod korruption.

Hverken Leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 48 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de oplysninger om Tilbudsgiveren, der efterspørges i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 1.10.2.4.

Bemærk at Tilbudsgiver i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger vedr. Obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal i ESPD således erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3.

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver i henhold til § 135 ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde og andre former for menneskehandel.

Ordregiver skal endvidere udelukke en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlade at udelukke i denne situation.

Tilsvarende skal Ordregiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en Tilbudsgiver, når Ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, en konkurrencefordrejning som følge af en forudgående inddragelse af Tilbudsgiver/Ansøger, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at Tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger mv.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via EU-supply. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer man ind til en oversigt over ordregivers udbud. Der klikkes på det relevante udbud, og herefter ses udbudsmaterialet, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udbuddet omfatter følgende ordregivere (ordregivernes hovedadresser fremgår ovenfor under Del I.1):

- Region Syddanmark, der er udbuddets tovholder og dermed ansvarlig for udbudsprocessen

- Region Nordjylland, der alene er med på en option, jf. Del II.2.11,

- Region Midtjylland, der alene er med på en option, jf. Del II.2.11,

- Region Sjælland, der alene er med på en option, jf. Del II.2.11.

Tilbud skal affattes på dansk. Dog accepteres dokumentation af referencer samt Kontraktbilag A på engelsk. Endvidere skal al korrespondance vedrørende udbuddet foregå på dansk.

Dokumentation, som tilbudsgiver skal fremsende i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 1.10, kan endvidere fremsendes på engelsk.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2018

Send til en kollega

0.067