23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 133-303891
Offentliggjort
13.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Vindere

(31.10.2018)
TUBA Danmark
Silkeborg

Gratis, anonym og specialiseret rådgivning og terapi til Københavnere mellem 14 og 35 år, som er vokset op i familier med alkohol- eller andre rusmiddelproblemer


Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Socialforvaltningen
64942212
Kontoret for Regnskab
København V
1577
Danmark
Kontaktperson: Saida Sabirovna Manafly
Telefon: +45 21356520
E-mail: kg17@kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/76500714.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/76500714.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
Telefon: +45 63133700
E-mail: danmark@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/76500714.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/76500714.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Gratis, anonym og specialiseret rådgivning og terapi til Københavnere mellem 14 og 35 år, som er vokset op i familier med alkohol- eller andre rusmiddelproblemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85320000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter gratis, anonym og specialiseret rådgivning og terapi til Københavnere mellem 14 og 35 år, som er vokset op i familier med alkohol- eller andre rusmiddelproblemer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/76500714.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker med dette udbud at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende anonym rådgivning og terapi til unge og voksne mellem 14 og 35 år, som er vokset op i familier med alkohol- eller andre rusmiddelproblemer, efter servicelovens § 11.

Kontrakten er en fastprisaftale, der omfatter rådgivning/terapi svarende til minimum 350 årspladser.

Kontrakten vil have en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse i maksimalt 2 gange 1 år.

Udbuddet gennemføres som omvendt licitation, hvorfor prisen for hovedydelsen ligger fast og dermed ikke vil være en konkurrenceparameter.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 600 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/11/2018
Slut: 31/10/2020
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Regler og kriterier fremgår af udbudsmaterialet og af processen i forbindelse med afgivelse af tilbud via Mercell Sourcing Service.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Alle kvalificerede økonomiske aktører kan byde på opgaven. Ordregiver kan frit vælge mellem at tildele opgaven på baggrund af de indledende tilbud eller gennemføre forhandlinger med alle eller nogle af tilbudsgiverne i en eller flere faser, jf. udbudsbetingelserne.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 27/08/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/07/2018

Send til en kollega

0.054