23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 171-388328
Offentliggjort
06.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

A: Donor- og Patientblodtypebestemmelse BAC- og BF Tests, Immuniseringsundersøgelse, DAT inkl. specifik DAT, antistofidentifikation, titrering

(13.12.2018)
Labex ApS
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby

Opdateringer

Annullering
(13.12.2018)

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af én eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven § § 135-136, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138. Ordregiver vil fra de(n) tilbudsgiver(e), som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakterne, kræve dokumentation for nedenstående oplysninger, der er afgivet i udbudsbilag 1 (ESPD):
a) Oplysninger afgivet i udbudsbilag 1 (ESPD) vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135.
Ad a) For danske virksomheder skal ovenstående dokumentation forelægges i form af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen.
For udenlandske virksomheder skal dokumentation i forhold til de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135 stk. 1 forelægges i form af et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.
I forhold til § 135 stk. 3, skal dokumentationen forelægges i form af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrunde. Er det ikke muligt at få udstedt ovennævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke udelukkelsesgrundene i § 135 stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en tro og love erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent faglig organisation i det land hvor tilbudsgiveren er etableret.
Al ovenstående dokumentation skal være udstedt senest 12 måneder inden fremsendelse til ordregiver.

Erytrocytserologi - Udbud af reagenser og udstyr til donor-/patientanalyser


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alléen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Carsten Rimborg
Telefon: +45 70155000
E-mail: carri@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219096&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219096&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Erytrocytserologi - Udbud af reagenser og udstyr til donor-/patientanalyser

Sagsnr.: 18-000337
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af reagenser til Erytrocytserologi.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 3
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Donor- og Patientblodtypebestemmelse, BAC- og BF Tests, Immuniseringsundersøgelse, DAT inkl. specifik DAT, antistofidentifikation, titrering

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Donor- og Patientblodtypebestemmelse, BAC- og BF Tests, Immuniseringsundersøgelse, DAT inkl. specifik DAT, antistofidentifikation, titrering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 gange 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Donor kontrolblodtype

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Donor kontrolblodtype.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Donorfænotypebestemmelse

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Donorfænotypebestemmelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Årsagen til den længere kontraktperiode skal findes i den kompleksitet der er i det udbudte, og de deraf afledte skifteomkostninger for såvel Ordregiver som Tilbudsgiver samt at det opstillede udstyr grundet kompleksitet har en høj pris og derfor et ønske om længere leve- og afskrivningstid.

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 157-359658
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 10/04/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/10/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

72 måneder.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af én eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven § § 135-136, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138. Ordregiver vil fra de(n) tilbudsgiver(e), som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakterne, kræve dokumentation for nedenstående oplysninger, der er afgivet i udbudsbilag 1 (ESPD):

a) Oplysninger afgivet i udbudsbilag 1 (ESPD) vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135.

Ad a) For danske virksomheder skal ovenstående dokumentation forelægges i form af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen.

For udenlandske virksomheder skal dokumentation i forhold til de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135 stk. 1 forelægges i form af et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

I forhold til § 135 stk. 3, skal dokumentationen forelægges i form af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af de pågældende udelukkelsesgrunde. Er det ikke muligt at få udstedt ovennævnte dokumenter eller certifikater, eller dækker disse ikke udelukkelsesgrundene i § 135 stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en tro og love erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent faglig organisation i det land hvor tilbudsgiveren er etableret.

Al ovenstående dokumentation skal være udstedt senest 12 måneder inden fremsendelse til ordregiver.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter omfattet af udbudslovens afsnit II, skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage, regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven afsnit II, skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud, skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2018

Send til en kollega

0.057