23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 177-401305
Offentliggjort
14.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Slagelse Kommune

Vindere

Udbud om Jobudplacering af Aktivitetsparate

(02.04.2019)
Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetenca & Viden
Nørre allé 70F 2.sal
8000 Århus C

Udbud om Jobudplacering af Aktivitetsparate


Slagelse Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Johanne Rasmussen
Telefon: +45 58573011
E-mail: johra@slagelse.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219618&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=219618&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.eu-supply.com/slagelse.asp
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud om Jobudplacering af Aktivitetsparate

Sagsnr.: 040918
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85322000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune byder hermed alle kvalificerede tilbudsgivere velkommen til at deltage i dette udbud, som er en fornyet udgave af Slagelse Kommunes tidligere udbud nr. 2018/S 150-344576 af den 2.8.2018. I forhold til det tidligere udbud forekommer der derfor væsentlige ændringer i nærværende udbudsmateriale. Udbuddet har til formål, at finde en leverandør til indsats for jobudplacering i henhold til de stærkeste aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Slagelse Kommune. Der er tale om et begrænset udbud, hvorfor udbuddet er opdelt en prækvalifikation og en tilbudsfase. Der udbydes én aftale, som tildeles én vindende tilbudsgiver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79611000
79623000
79634000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

4200 Slagelse.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverancen har til formål at yde en indsats som bringer målgruppen i fuld selvforsørgelse - primært via ordinært arbejde. Målgruppen består af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som defineres i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr. 1342 21.11.2016, § 2, stk. 3. Nærmere beskrivelse af både målgruppen og indsatsen findes i Bilag 2 - Kravsspecifikationen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Slagelse Kommune inviterer de 5 bedst kvalificerede ansøgere til at afgive tilbud.

Vurdering og evaluering af ansøgerne sker på grundlag af ansøgernes beskrivelse af 5 referencer for tidligere udførte indsatsforløb for danske kommuner.

Følgende underkriterier og tilhørende vægtninger ligger til grund for den objektive vurdering:

— Indsatsens organisation, 5%,

— Nærmiljø og samspil for referencen, 10%,

— Medarbejderbeskrivelse og faglighed, 15%,

— Virksomhedssamarbejder og diversitet, 35%,

— Indsatsens match med nærværende udbud, 35%

Det er et minimumskrav at ansøger:

— Igennem de seneste 3 regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 17% for hvert år,

— Er indehaver af en gældende erhvervsansvarsforsikring,

— Kan angive og beskrive 5 referencer af en alder på maksimum 3 år til indsatsopgaver, som ansøger tidligere har udført for danske kommuner,

— At ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde som anført i udbuddets ESPD.

Nærmere beskrivelse af prækvalifikationen samt den objektive vurdering og evaluering fremgår af Udbudsbetingelserne, afsnit 4.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedhæftet som dokument.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udbuddet opstiller intet krav om optagelse i erhvervs- ellers handelsregister.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Som anført i udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 150-344576
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2018
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i nærværende punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2018

Send til en kollega

0.061