23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 177-402020
Offentliggjort
14.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Viborg Kommune

Vindere

Levering af Beskæftigelsesrettede indsatser til Viborg Kommune

(23.12.2018)
Integro A/S
Skallerupvej 219
9800 Hjørring

Levering af Beskæftigelsesrettede indsatser til Viborg Kommune

(23.12.2018)
FlexFabrikken ApS
Videbechs Alle 185, bygning A
8800 Viborg

Opdateringer

Rettelse
(21.09.2018)

III.1.4
I stedet for:
Tilbudsgivers omsætning i de 2 seneste afsluttede regnskabsår skal være på minimum 500 000 000 DKK.
Læses:
Tilbudsgivers omsætning i de 2 seneste afsluttede regnskabsår skal være på minimum 500 000 DKK.

VI.3
I stedet for:
— Tilbudsgivers omsætning i de 2 seneste afsluttede regnskabsår skal være på minimum 500 000 000 DKK.
Læses:
— Tilbudsgivers omsætning i de 2 seneste afsluttede regnskabsår skal være på minimum 500 000 DKK.

Levering af Beskæftigelsesrettede indsatser til Viborg Kommune


Viborg Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Viborg Kommune
29189846
Prinsens Alle 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
Telefon: +45 87878976
E-mail: udbud@viborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk/udbud

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.viborg.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.viborg.dk/udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af Beskæftigelsesrettede indsatser til Viborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af beskæftigelsesrettede indsatser til Viborg Kommune. Indsatserne er målrettet personer som er visiteret til fleksjob jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 73 c.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85310000
85312300
85312310
85312320
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Viborg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en del af den beskæftigelsesrettede indsats i Jobcenter Viborg. Aftalen omhandler levering af et ydelsesforløb til borgere på ledighedsydelse i forbindelse med outplacement til fleksjob eller virksomhedspraktik. Det skal særligt bemærkes, at målgruppen, jf. Lov om aktiv beskæftigelse (LAB) § 73 c, stk. 3, skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører, hvorfor de 2 først prioriterede tilbudsgivere jf. tildelingskriteriet, vil blive tildelt en kontrakt. Begge tilbudsgivere skal kunne modtage borgere i hele kontraktperioden i henhold til deres tilbud.

Det estimerede samlede årlige forbrug omfattet af udbuddet er estimeret til ca. 1 900 000 DKK årligt og der er i gennemsnit ca. 43 borgere/helårspersoner i alt i forløb pr. uge 47 uger om året, fordelt på de 2 vindende tilbudsgivere.

Begrebet helårspersoner skal forstås som det antal borgere, der gennemsnitligt - udregnet på baggrund af 47 uger - vil være henvist til ekstern leverandør/anden aktør, hvorfor der kan være perioder, hvor netop det oplyste estimat afviger, og færre eller flere borgere vil være henvist i praksis.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 600 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af aftalen, jf.aftalens pkt. 19.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivers omsætning i de 2 seneste afsluttede regnskabsår skal være på minimum 500 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal anføre en Referenceliste med angivelse af 2 referencer i relation til den udbudte ydelse hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har leveret beskæftigelsesrettede indsatser for mere end 250 000 DKK årligt pr. reference.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudsloven: § 137 stk. 1, nr. 1-7.

Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation via en serviceattest vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Tilbudsgivere der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

— Der er bodsbestemmelser jf. kontraktens afsnit 14,

— Vindende tilbudsgiver er forpligtet til at tegne og opretholde en erhvervsansvarsforsikring i hele aftalens løbetid med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr. år, jf. kontraktens afsnit 17,

— Der er en arbejdsklausul jf. kontraktens afsnit 19.

Der udbetales udover den ugentlige pris, en fast bonus på 3 000 DKK, pr. borger, som kommer i fleksjob - og yderligere 5 000 DKK såfremt borgeren fortsat er ansat i fleksjob, 26 uger efter at fleksjobbet er etableret.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tilbud vurderes på baggrund af tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Pris tæller 40% og kvalitet i opgaveløsningen 60%.

Tilbuddenes grad af opfyldelse af underkriterierne ”Kvalitet i opgaveløsningen” bedømmes på en skala fra 0-8 point på baggrund af besvarelserne i Bilag 5 – Kvalitetsbesvarelse. Bemærk at konkurrenceparameteret ”effekt” vægter 40% af den kvalitative evaluering og de øvrige parametre vægter 30% hver.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal – på tidspunktet for tilbuddets afgivelse - opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgivers omsætning i de 2 seneste afsluttede regnskabsår skal være på minimum 500 000 000 DKK

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal anføre en Referenceliste med angivelse af 2 referencer i relation til den udbudte ydelse hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har leveret beskæftigelsesrettede indsatser for mere end 250 000 DKK årligt pr. reference. Det er ikke et krav at indsatserne specifikt har været målrettet modtagere af ledighedsydelse. Tilbudsgiver skal beskrive leverancerne, angive beløb samt navn og telefonnummer på modtager hos den ordregivende myndighed.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137:

- Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

- Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5,

- Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation via en serviceattest vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Tilbudsgivere der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet.

Serviceattest kan rekvireres her:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og Tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
finder ikke anvendelse
finder ikke anvendelse
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere jf. lov om Klagenævnet for Udbud (lbk nr. 593 af 2.6.2016) § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2018

Send til en kollega

0.056