23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 187-421824
Offentliggjort
28.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Tønder Kommune

Vindere

Levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til sydjysk udbudssamarbejde (SUS bestående af Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommune)

(30.11.2018)
Sahva A/S
Borgervænget 5
2100 København Ø

Levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til sydjysk udbudssamarbejde (SUS bestående af Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommune)


Tønder Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Tønder Kommune
29189781
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Sara Bang-Hansen
Telefon: +45 74929072
E-mail: saba3@toender.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.toender.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337801

I.1) Navn og adresser
Aabenraa Kommune
29189854
Skelbækvej 2
Aabenraa
6200
Danmark
Telefon: +45 73767677
E-mail: post@aabenraa.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aabenraa.dk

I.1) Navn og adresser
Haderslev Kommune
29189757
Gåskærgade 26
Haderslev
6100
Danmark
Telefon: +45 74343434
E-mail: post@haderslev.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.haderslev.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220782&B=SUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220782&B=SUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til sydjysk udbudssamarbejde (SUS bestående af Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommune).

Sagsnr.: 88.20.08-G01-2-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141740
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til borgere i sydjysk udbudssamarbejde med bevilling efter servicelovens § 112.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg til borgere i sydjysk udbudssamarbejde med bevilling efter servicelovens § 112.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. ud-budslovens § 142:

Leverandøren skal oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

— Virksomhedens resultat før skat,

— Egenkapital.

Leverandører som ikke har regnskab og nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår som krævet ovenfor, skal vedlægge regnskaber og eventuelt en periodeopgørelse for virksomheden siden etablering.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Leverandørens resultat før skat skal være positiv

Leverandørens egenkapital skal være positiv for det seneste afsluttede regnskabsår. Ved negativ egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår eller ved forbehold i revisorpåtegning, kan leverandøren afvises som værende ikke egnet

I det omfang ordregiver ikke selv kan indhente dokumentation for ovenstående oplysninger, skal den vindende leverandøren indenfor en af ordregiver fastsat tidsfrist, fremsende revisor-påtegnet erklæring på de nævnte tal.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandøren skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Leverandøren skal udfylde referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer indenfor de seneste 3 år med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 05/05/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tønder Kommune.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2018

Send til en kollega

0.11