23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 189-426358
Offentliggjort
02.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/153

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

(18.01.2019)
Plandent Dentronic A/S
Sommervej 9
8210 Aarhus

Simulationsarbejdspladser til Institut for odontologi og oral sundhed på Aarhus Universitet


Aarhus Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
41826614
Nordre Ringgade 1
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Kjærgaard
Telefon: +45 23230909
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.au.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/153
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/153
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Simulationsarbejdspladser til Institut for odontologi og oral sundhed på Aarhus Universitet

Sagsnr.: 2018-152-000180
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33192400
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler indkøb af 20 stk. simulationsarbejdspladser (2 bænke med hver 10 Simulationsarbejdspladser) til IOOS på Aarhus Universitet, med option på køb af yderligere 20 stk. simulationsarbejdspladser indenfor 48 måneder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33192400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler indkøb af 20 stk. simulationsarbejdspladser (2 bænke med hver 10 Simulationsarbejdspladser), inklusiv levering og montering, til IOOS på Aarhus Universitet, med option på køb af yderligere 20 stk. simulationsarbejdspladser indenfor 48 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø og Ergonomi / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringsplan / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 35
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på 20 ekstra simulationsarbejdspladser. Såfremt optionen udnyttes, vil der blive bestilt minimum 10 simulationsarbejdspladser ad gangen og de skal kunne leveres, monteres og installeres inden for minimum 12 uger fra bestilling.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forbindelse med udbuddet er det muligt at besigtige lokale nr. 279 og 275A i bygning 1610, på Vennelyst Boulevard nr. 9, 8000 Aarhus C fra kl. 10:00-12:00, d. 9.10.2018. Besigtigelsen er et frivillig tilbud om at se lokalerne inden afgivelse af tilbud. Der vil ikke være yderligere information på dagen og evt. spg. vil blive noteret ned og offentliggjort under spg/svar i TenderKonnect umiddelbart efter, såfremt der er nogen.

Tilmelding vil være nødvendig og skal ske til Finn Kammersgaard på fkammersgaard@dent.au.dk senest d. 8.10.2018 kl. 14:00.

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn, vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en sådan opdeling, da dette ikke skønnes at give yderligere virksomheder og SMV mulighed for at afgive tilbud, tværtimod forventes en opsplitning at give højere transaktionsomkostninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

1) Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1;

2) Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2;

3) Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Omsætning i senest afsluttede regnskabsår,

— Egenkapital for det seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Omsætning på minimum 4 000 000 DKK i senest afsluttede regnskabsår,

— Positiv egenkapital på minimum 1 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 kunder, hvor tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har leveret Tandlægeenheder for mere end 1 000 000 DKK pr. reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har 2 referencer på levering af tandlægeenheder for mere end 1 000 000 DKK pr. reference.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt (bilag 4).

Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse og der er bodsbestemmelser.

Leverandøren er forpligtet til at tegne følgende forsikring dækkende:

(a) Professionel erhvervs-/produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Aarhus.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i uge 46-47 2018 stille en komplet operationel simulationsenhed, med torso og hoved til rådighed for afprøvning inden for Europas grænser. Det er ikke et krav, at der opstilles en fuld bænk med 10 enheder. Ordregiver vil umiddelbart efter tilbudsfristen orientere konditionsmæssige tilbudsgivere om hvilken dag i uge 46 eller 47 hvor evalueringsgruppen vil komme forbi og afprøve simulationsenheden.

I forbindelse med den fysiske afprøvning medbringer Ordregiver selv en skærm til påmontering på simulationsenheden med følgende mål: H: 29 cm, B: 49 cm og D: 4 cm +/- 1 cm for alle mål. Enheden skal være klargjort hertil jf. kravspecifikationens punkt 6.1 i øvrigt. Skærmen, der medbringes kan ses via dette link: https://www.atea.dk/eshop/product/hp-elitedisplay-e223/?prodid=4131883

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

1) Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1;

2) Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2;

3) Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Serviceattest kan rekvireres her:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Grundet behovet for en hurtig levering skal denne dokumentation være Ordregiver i hænde senest 18 dage efter, at den pågældende Tilbudsgiver har modtaget anmodning herom, men meget gerne hurtigere. Det samme gælder for de virksomheder, som den vindende tilbudsgiver måtte basere sit tilbud på. Fristen vil alene blive forlænget af Ordregiver i særlige tilfælde.

Særligt udenlandske tilbudsgivere:

Er Tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder Tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig myndighed i det pågældende land

Tilbudsgiver har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Spørgsmål skal stilles på dansk.

Såfremt Tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet bedes Tilbudsgiver straks gøre opmærksom herpå, således at der er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af et rettelsesblad.

I forbindelse med udbuddet er det muligt at besigtige lokale nr. 279 og 275 i bygning 1610, på Vennelyst Boulevard nr. 9, 8000 Aarhus C fra kl. 10:00-12:00, d. 9.10.2018. Besigtigelsen er et frivillig tilbud om at se lokalerne inden afgivelse af tilbud. Der vil ikke være yderligere information på dagen og evt. spg. vil blive noteret ned og offentliggjort under spg/svar i TenderKonnect umiddelbart efter, såfremt der er nogen.

Tilmelding vil være nødvendig og skal ske til Finn Kammersgaard på fkammersgaard@dent.au.dk senest d. 8.10.2018 kl. 14:00.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2018

Send til en kollega

0.06