23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 203-463306
Offentliggjort
20.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hjørring Kommune

Vindere

(08.01.2019)
AS3 Public
Hasselager Centervej 35
8620 Viby J

Lægekonsulentydelser


Hjørring Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hjørring Kommune
29189382
Springvandspladsen 5
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Camilla Magdalene Vrist
Telefon: +45 72333227
E-mail: cmv@hjoerring.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93334128.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93334128.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93334128.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lægekonsulentydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hjørring Kommune gennemfører hermed et udbud af lægekonsulentydelser. I ordregivers sagsbehandling i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats, er der i en række sager behov for lægefaglig rådgivning i form af lægekonsulentydelser.

Udbuddet gennemføres efter udbudslovens procedureregler i afsnit III, Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien (light regimet).

Tryk her https://permalink.mercell.com/93334128.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den lægefaglige rådgivning skal klarlægge betydningen af de helbredsmæssige oplysninger i forhold til borgerens funktionsevne med henblik på, at ordregiver kan forestå en korrekt vurdering af den enkelte borgers muligheder for arbejde eller uddannelse.

Ordregiver gør brug af lægefaglig rådgivning i bl.a. de sygedagpenge-, revaliderings- og kontanthjælpssager, der er undtaget fra lovkrav om behandling i kommunens rehabiliteringsteam.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2021
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

1) Tilbudsgiver skal på tro- og love erklære, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1- 3;

2) Som dokumentation for at virksomheden er i besiddelse af de nødvendige økonomiske ressourcer skal tilbudsgiver kunne dokumentere positiv egenkapital, samt en positiv soliditetsgrad over de 3 sidste regnskabsår;

3) Som dokumentation for at virksomheden har relevante erfaringer i forhold til udarbejdelse af lægeskøn til offentlige myndigheder, skal tilbudsgiver opgive en referenceliste med minimum 3 referencer over udførte opgaver for offentlige myndigheder af samme karakter, herunder udarbejdelse af lægeskøn;

4) Leverandøren skal, i forbindelse med tilbudsafgivelsen, dokumentere, at leverandøren råder over relevant uddannede medarbejdere. Der stilles følgende udannelseskrav til tilbudsgivers medarbejdere: Cand. med. med speciale i socialmedicin, Cand. med. med speciale i arbejdsmedicin eller Cand. med. med speciale i psykiatri.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. (BEK nr. 1556 af 23.12.2014)

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 21/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2018

Send til en kollega

0.068