23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 211-482352
Offentliggjort
02.11.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Syddanmark, Medicoteknik

Vindere

Kontrakt vedrørende opdatering og supplering af LC-MS/MS udstyr

(02.11.2018)
Water A/S
Dybendalsvænget 2
2630 Taastrup

Kontrakt vedrørende opdatering og supplering af LC-MS/MS udstyr


Region Syddanmark, Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark, Medicoteknik
29190909
Kløvervænget 18, indgang 122
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Søren Birkenfeldt
Telefon: +45 21598410
E-mail: soeren.birkenfeldt@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt vedrørende opdatering og supplering af LC-MS/MS udstyr

Sagsnr.: P-9856-2018
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33120000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Afdelingen for Biokemi og Immunologi (KIBA), Sygehus Lillebælt, Vejle påtænker at supplere afdelingens LC-MS/MS udstyr. Afdelingen allerede 3 Waters systemer, bl.a. et Waters Xevo-TQ-S massespektrometer med 2D inlet. 2D udstyret anvendes rutinemæssigt til de mest krævende analyser, hvor der er lave koncentrationer, det vil sige estradiol (ned til 10 pmol/L) og aldosteron i serum/plasma samt urin cortisol, hvor interferenser kan være umulige at fjerne uden 2D analyse. Herudover anvendes udstyret til forskningsanalyse for K-vitamin. 2D teknikken er nødvendigvis (på grund af den ekstra oprensning, der opnås på systemet) en langsommere teknik og kapaciteten på instrumentet er derfor mere end overskredet. Desuden er instrumentet begrænset idet der kun kan sættes et sæt kolonner på, det vil sige der kan ikke skiftes mellem forskellige typer analyser. Vi ønsker derfor 1) en opgradering af det nuværende system så fleksibiliteten øges. Se videre i pkt.II.2.4

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 868 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Afdelingen for Biokemi og Immunologi

Kabbeltoft 28

DK-7100 Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

2) et nyt, fleksibelt 2D system, som kan øge kapaciteten, øge følsomheden og give mulighed for udvikling af flere nye, krævende analyser.Massespektrometriske analyser adskiller sig fra de fleste andre analyser ved en langt højere grad af kompleksitet i arbejdsgange i forbindelse med prøveforberedelse, betjening af analyseudstyret, behandling af data og afgivelse af svar. Jo større kompleksitet, jo større risiko for fejl og utilsigtede hændelser med dertil hørende patientrisici. Derfor er det vigtigt at minimere kompleksiteten i den samlede tekniske og IT-platform i MS-laboratoriet. Dette gøres bedst ved så vidt muligt at standardisere arbejdsgange og rutiner samt ved at minimere diversiteten i det udstyr og den software som bioanalytikerne skal benytte. KIBA har som anført i forvejen 3 massespektrometre med tilhørende væskekromatograf fra Waters i rutinedrift. Der ønskes dels en opgradering af eksisterende udstyr, dels et nyt fleksibelt udstyr. Med henblik på at minimere den samlede kompleksitet i massespektrometri laboratoriet på KIBA ønsker vi, at det nye udstyr skal være 100% kompatibelt med det eksisterende udstyr og systemer (Waters Xevo med Acquity UPLC) både analyseteknisk og softwareteknisk. Desuden ønsker KIBA, at metoderne på eksisterende 2D-MS udstyr og det nye 2D MS-udstyr i så høj grad som muligt er kompatible, og at metoderne kan flyttes mellem instrumenterne uden væsentlige ændringer i opsætning af software og hardware. Der ønskes således en reel backup for de allerede eksisterende analyser på 2D teknik. Eftersom KIBA påtænker analyse af en række forskellige molekyler på det nye udstyr ønskes den maksimale fleksibilitet, herunder at systemet kan håndtere mindst 2 trapping kolonner og mindst 6 analytiske kolonner. Samtidig ønskes minimum 4 solventindgange for såvel mobil fase A som B, både på trapping kolonner og de analytiske kolonner. Endvidere gradienteluering med blanding på højtryks-siden. Det eksisterende 2D udstyr ønskes udbygget tilsvarende. KIBA finder, at Waters Xevo TQ-XS med 2D Acquity inlet er det eneste udstyr, som opfylder alle ovennævnte betingelser og krav, hvorfor der påtænkes indgået kontrakt om levering af dette udstyr.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Se punkterne II.1.4 og II.2.4.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: P-9856-2018
Betegnelse:

Kontrakt vedrørende opdatering og supplering af LC-MS/MS udstyr

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Water A/S
17554034
Dybendalsvænget 2
Taastrup
2630
Danmark
Telefon: +45 46598080
E-mail: lena_stensrud@water.com
Fax: +45 46598585
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 868 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf:

I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2018

Send til en kollega

0.06