23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-272393
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Åmåls kommun

Vindere

Företagshälsovård

(16.09.2019)
Avonova Hälsa AB
Fabriksgatan 4
53130 Lidköping

Företagshälsovård


Åmåls kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Åmåls kommun
212000-1587
Box 62
Åmål
662 22
Sverige
Kontaktperson: Terje Olsen
Telefon: +46 532-17045
E-post: terje.olsen@amal.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://amal.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/amal/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44843
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/amal/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44843
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Företagshälsovård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Företagshälsovård

Referensnummer: UH-2019-28
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
85147000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Företagshälsovård för Åmåls kommun.

Hälso- och arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av verksamhetens vardag och utveckling. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska främja trivsel och samarbete samt öka medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet. Därmed kan ohälsan minskas och skador och sjukdom av arbete förhindras.

Företagshälsovården är ett stöd för och ett komplement till den sakkunskap på hälso- och arbetsmiljöområdet som finns i organisationen. Företagshälsovård är en potential i arbetet för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Företagshälsovårdens kvalitet, dimensionering och målinriktning är därför viktiga frågor i den lokala partsdialogen.

Företagshälsovård ska vara en multidisciplinär och professionellt oberoende expertverksamhet inom områdena förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete samt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Åmåls kommun har som mål att förflytta fokus från efterhjälpande till främjande/förebyggande under avtalstiden.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
85147000
85140000
85100000
85000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Åmål

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Företagshälsovård för Åmåls kommun.

Hälso- och arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av verksamhetens vardag och utveckling. Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska främja trivsel och samarbete samt öka medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet. Därmed kan ohälsan minskas och skador och sjukdom av arbete förhindras.

Företagshälsovården är ett stöd för och ett komplement till den sakkunskap på hälso- och arbetsmiljöområdet som finns i organisationen. Företagshälsovård är en potential i arbetet för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Företagshälsovårdens kvalitet, dimensionering och målinriktning är därför viktiga frågor i den lokala partsdialogen.

Företagshälsovård ska vara en multidisciplinär och professionellt oberoende expert verksamhet inom områdena förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Den ska ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, verksamhetens resultat och hälsa. Företagshälsovården ska främst arbeta för att främja och utveckla hälsa och förebygga risker samt kunna föreslå åtgärder både för hela organisationen och på individnivå.

Inom företagshälsovården behövs sakkunskap inom områdena medicin, teknik, beteendevetenskap och ergonomi. Företagshälsovården kan nyttjas av både arbetsgivare och medarbetare. För att säkerställa kontinuitet och en allsidig bedömning av arbetsförhållandena är det lämpligt att företagshälsovård kan anlitas som en sammanhållande resurs och inte enbart för enstaka tjänster. Det är väsentligt att frågor som berör företagshälsovården behandlas i kommunens samverkanssystem.

Åmåls kommun har som mål att förflytta fokus från efterhjälpande till främjande/förebyggande under avtalstiden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 + 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

12 + 12 månader

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 00:00
Plats:

Åmåls Stadshus

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg och migrationsdomstol
Box 53197
Göteborg
400 15
Sverige
Telefon: +46 31-7327000
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Fax: +46 31-7117859

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019

Send til en kollega

0.058