23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 177-432080
Offentliggjort
13.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

Udbud af misbrugsbehandling


Høje-Taastrup Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Høje-Taastrup Kommune
19501817
Bygaden 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Jan Hansen
Telefon: +45 43591000
E-mail: janha@htk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.htk.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330953

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af misbrugsbehandling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85112200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Intensiv dagbehandling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85112200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at borgerne møder typisk mandag til fredag, 5-8 timer dagligt. I dagbehandling støttes borgerens individuelle mål med en kombination af aktiviteter, opgaver, individuelle samtaler og gruppesamtaler. I forbindelse med den intensive dagbehandling skal der kunne tilbydes substitutionsbehandling og psykiatrisk bistand og erklæringer.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ambulant dagbehandling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85112200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om stofmisbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019.

Formålet med stofmisbrugsbehandlingen er at, i samarbejde med borgeren, sikre at borgeren komme ud af sit misbrug.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at ydelsen leveres 1 – 2 gange ugentligt og tilpasses den enkelte borgers situation og behov. Centrale elementer i den ambulante behandling er rådgivning, individuelle samtaleforløb og eventuel gruppebehandling.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 143-353283
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af misbrugsbehandling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kommunen har desværre kunne konstatere efter prækvalifikationsbeslutningen, at 4 ud af i alt 6 virksomheder der har tilkendegivet interesse, ikke er konditionelle.

Dermed er vi i den situation, at der kun er 2 leverandører tilbage, som ønsker at byde på hver deres delaftale.

Kommunen vurderer ikke, at dette skaber den nødvendige og ønskede konkurrencesituation. Kommunen har derfor besluttet, at annullere den igangværende udbudsproces.

Kommune har evalueret på de udvælgelseskriterier der blev stillet i annoncen, og kan konstatere, at kriterierne bør ændres, for at skabe den fornødne konkurrence.

Samtidigt ønsker kommunen stadig, at det er leverandører med en vis erfaring der udvælges til at byde på opgaven, og som minimum er godkendt af Socialtilsynet til at udføre stofmisbrugsbehandling.

Opgaven bliver således genudbudt.

Vi forventer at gen-annoncere udbuddet mandag d. 16.9.2019, eller hurtigst muligt derefter.

Vær opmærksom på at få stillet alle spørgsmål i udbudsperioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2019

Send til en kollega

0.063