23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-570891
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om indkøb af standard hospitalsenge til Sygehus Sønderjylland


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Kresten Philipsens Vej 15
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Bent Kongerslev
E-mail: bk@rsyd.dk
Telefon: +45 79976508

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.sygehussonderjylland.dk/wm233821

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af standard hospitalsenge til Sygehus Sønderjylland

Sagsnr.: 19/12958
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33192120
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 380 standard hospitalssenge til Sygehus Sønderjylland, samt reservedele og tilbehør hertil.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33192100
33192130
33192120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Sygehus Sønderjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 380 standard hospitalssenge i følge kravspecifikationerne i kravspecifikationsbilag 2 og 2.1. samt reservedele og tilbehør.

Leveringskadence aftales ved kontraktindgåelse, dog med minimum 25 senge pr. levering.

Rammeaftalen er ikke-eksklusiv dog forpligter ordregiver sig til at aftage min. 380 senge i 2020 og 2021 jf. mindstekrav herom i kontraktbilag 2.

I kontraktperioden skal det være muligt at tilkøbe yderligere senge, hvis der opstår et behov, til den aftalte pris.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Indkøb af standard hospitalssenge samt reservedele og tilbehør. Der indgås kontrakt med en leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive følgende i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes pkt. 6:

Tilbudsgiver skal udarbejde referenceliste. Referencelisten skal indeholde oversigt oversammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af standard hospitalssenge.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Det er herunder et minimumskrav, at der til den pågældende reference er leveret minimum 25 standard hospitalssenge pr. år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/01/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de oplysninger om Tilbudsgiveren, der efterspørges i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.

Bemærk at tilbudsgiver i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger vedr. obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal i ESPD således erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1 og 3.

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver i henhold til § 135 ved endeligdom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde og andre former for menneske handel.

Ordregiver skal endvidere udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlade at udelukke i denne situation.

Tilsvarende skal ordregiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en tilbudsgiver, når ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, en konkurrence fordrejning som følge af en forudgående inddragelse af tilbudsgiver, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger mv.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internet baserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=REGIONSYDDK Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne — og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer man ind til en oversigt over ordregivers udbud. Der klikkes på det relevante udbud, og herefter ses udbudsmaterialet, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentlig gøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udbuddet omfatter følgende ordregivere (ordregivernes hoved adresser fremgår ovenfor under Del I.1):

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnitII eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2019

Send til en kollega

0.094