23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-570989
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskab Nordsjælland/ v. Fredensborg Kommune

Vindere

Delaftale 1 - Diabeteshjælpemidler - alm.

(25.05.2020)
Reamed A/S
Vilhelmsborgvej 16
7700 Thisted

Opdateringer

Annullering
(25.05.2020)

Tilbudsgiver skal udfylde Mercells udgave af ESPD'et som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:
1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor;
2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet), der er fastsat i nærværende bekendtgørelse. Kravene til udfyldelse af ESPD'et er udførligt beskrevet i udbudsbetingelserne, jf. punkt 5. Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og/eller 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal den eller de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148. Den/de pågældende tilbudsgivere skal indenfor en nærmere angivet frist, dog ikke under 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de ovennævnte udelukkelsesgrunde, samt for at de i udbudsbekendtgørelsen nævnte mindstekrav til soliditetsgrad og omsætning er opfyldt.
Dokumentationen kan udgøres af hhv. f.eks. en serviceattest, som udstedes af Erhvervsstyrelsen efteranmodning, og hhv. en erklæring om, at de i ESPD'et anførte oplysninger om økonomisk og finansiel formåen, samlet årsomsætning og finansielle nøgletal er korrekte.
Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for videre gennemgang af krav til dokumentation og processen herfor.
Det bemærkes, at såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen/konsortiet.
Tilbudsgiveren ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når:
1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database (eksempelvis CVR) eller
2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudsloven § 151, stk. 5.
Angående rammeaftalens volumen er denne opgjort ud fra det nuværende forbrug og den nugældende aftales priser. Hertil er lagt en buffer på ca. 15 pct., for at tage højde for eventuel stigning i antallet af personer med diabetes. Forbruget kan dog både stige og falde, lige som priserne kan stige eller falde på den nye aftale ifht. den gældende. Derfor er opgørelsen af volumen alene ordregivers bedste skøn af kontraktens værdi og ikke en garanti for, at der vil være præcis denne volumen på aftalen.

Udbud af rammeaftale om levering af diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser


Indkøbsfællesskab Nordsjælland/ v. Fredensborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskab Nordsjælland/ v. Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Hoelgaard Preisler
E-mail: rhop@fredensborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/119271045.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/119271045.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/119271045.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33196000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser herunder: insulinpenne, penkanyler, blodsukker- og ketonmålere, teststrimler, fingerprikkerer, lancetter, særlige kanyler og øvrige hjælpemidler, samt produkter til vævsglukosemåling og tilknyttede serviceydelser (sensorer og evt. reader/app).

Aftalen indeholder 2 delaftaler. Tilbudsgiver har mulighed for at afgive tilbud på én eller begge delaftaler. Tilbudsgivere, der byder på begge delaftaler vil ikke få en konkurrencemæssig fordel, fordi de byder på begge aftaler. De 2 delaftaler vil blive evalueret uafhængigt af hinanden.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne og de tilknyttede serviceydelser skal opfylde samt ordregivers ønsker til produkter og tilknyttede serviceydelser, henvises til bilag 1 - kravspecifikation samt bilag 2 - produktlisten med priser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Diabeteshjælpemidler - alm.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
NUTS-kode: DK013
NUTS-kode: DK014
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser i form af:

— Insulinpenne,

— Penkanyler,

— Blodsukker- og ketonmålere,

— Teststrimler,

— Fingerprikkerer,

— Lancetter,

— Særlige kanyler,

— Øvrige hjælpemidler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Diabeteshjælpemidler - Vævsglukosemåler mv.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
NUTS-kode: DK013
NUTS-kode: DK014
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter produkter til vævsglukosemåling og tilknyttede serviceydelser (sensorer og evt. reader/app).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår (angiv samlede egenkapital/samlede aktiver),

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

1) Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på minimum 10% i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent.

Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet;

2) Som minimumskrav kræves endvidere en samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal minimumskravene samlet set være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Købet på rammeaftalen vil primært ske via bevillinger til borgerne. Dog kommunernes institutioner kan tillige bestille levering af produkter til depot.

Rammeaftalerne er som udgangspunkt, og i det omfang, det ikke er i strid med serviceloven, forpligtende at anvende for ordregiver. Dog vil Kommuner, der har tilmeldt sig SKI 50.95 sygeplejeartikler, hvor der er et overlap mellem sortimenterne i nærværende aftale og den del af SKI 50.95 sygeplejeartikler, som Kommunen har tilmeldt sig, være forpligtet til at købe produkterne på SKI 50.95 sygeplejeartikler, når indkøbet sker til depot.

Ordregiver forpligter sig i aftaleperioden til at købe de af rammeaftalerne og bilag 2 - produktlisten med priser omfattede produkter på de i rammeaftalerne nævnte vilkår, jf. dog ovenstående samt punkt 1.4 i udbudsbetingelserne vedr. frit valg efter serviceloven § 112.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 213-521971
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 10:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Det forventes, at der kan offentliggøres bekendtgørelse om indgået kontrakt senest ultimo marts 2020.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde Mercells udgave af ESPD'et som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor;

2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet), der er fastsat i nærværende bekendtgørelse. Kravene til udfyldelse af ESPD'et er udførligt beskrevet i udbudsbetingelserne, jf. punkt 5. Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og/eller 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal den eller de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148. Den/de pågældende tilbudsgivere skal indenfor en nærmere angivet frist, dog ikke under 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de ovennævnte udelukkelsesgrunde, samt for at de i udbudsbekendtgørelsen nævnte mindstekrav til soliditetsgrad og omsætning er opfyldt.

Dokumentationen kan udgøres af hhv. f.eks. en serviceattest, som udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning, og hhv. en erklæring om, at de i ESPD'et anførte oplysninger om økonomisk og finansiel formåen, samlet årsomsætning og finansielle nøgletal er korrekte.

Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for videre gennemgang af krav til dokumentation og processen herfor.

Det bemærkes, at såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen/konsortiet.

Tilbudsgiveren ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når:

1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database (eksempelvis CVR), eller

2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudsloven § 151, stk. 5.

Angående rammeaftalens volumen er denne opgjort ud fra det nuværende forbrug og den nugældende aftales priser. Hertil er lagt en buffer på ca. 15 pct., for at tage højde for eventuel stigning i antallet af personer med diabetes. Forbruget kan dog både stige og falde, lige som priserne kan stige eller falde på den nye aftale ifht. den gældende. Derfor er opgørelsen af volumen alene ordregivers bedste skøn af kontraktens værdi og ikke en garanti for, at der vil være præcis denne volumen på aftalen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2019

Send til en kollega

0.11