23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 004-004220
Offentliggjort
07.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

50.95 Sygeplejeartikler

(19.03.2020)
Mediq Danmark A/S
Kornmarksvej 15-19
2605 Brøndby

Opdateringer

Rettelse
(23.01.2020)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 22-01-2020
Time: 13:00
Læses:
Dato: 28-01-2020
Time: 13:00

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 22-01-2020
Time: 13:01
Læses:
Dato: 28-01-2020
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
SKI har modtaget spørgsmål, hvormed vi er blevet gjort opmærksomme på, at der er celler i bilag C leverandørens tilbud, hvor det ikke er muligt at indtaste de efterspurgte oplysninger,
SKI har på den baggrund gjort det muligt at indtaste disse oplysninger i en ny version af bilag C leverandørens tilbud, som SKI har uploadet..
Tilbudsfristen ændres som konsekvens heraf til den 28.1.2020 kl. 13:00.

Sygeplejeartikler


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Hartmann Lind Olsen
E-mail: ano@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19f38df4-ba3b-4cf0-a13e-c3136ee82037/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19f38df4-ba3b-4cf0-a13e-c3136ee82037/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/19f38df4-ba3b-4cf0-a13e-c3136ee82037/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sygeplejeartikler

Sagsnr.: 50.95
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder rammeaftale 50.95 vedrørende Sygeplejeartikler.

Det udbudte sortiment omfatter følgende hovedproduktgrupper:

— Diverse sygeplejeartikler (medicintilbehør, opkastposer, sonder mv.),

— Instrumenter (skalpel, saks mv.),

— Sprøjter og kanyler (sprøjter, kanylebokse mv.),

— Sårbehandling (bandager, kompression, behandlerstrømer mv.),

— Undersøgelsesartikler (blodtryksapparat, tungespartel mv.),

— Urologi (engangskateter, urintest mv.),

— Værnemidler (sterile handsker).

Under hver hovedproduktgruppe findes endvidere produkt-, underprodukt- og detailgrupper.

Udbuddet omfatter tillige ydelser i form af uddannelse.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de kunder, som tilslutter sig aftalen. Det er muligt for den enkelte kunde at vælge hvilken hovedproduktgruppe og produktgrupper de ønsker at forpligte sig til. Det fremgår af SKI's bilag A, hvem der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen og for hvilke grupper.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 610 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18424300
18424000
33141000
33140000
33141100
33141111
33141112
33141113
33141114
33141200
33141310
33141300
33141121
33141110
33141123
33141119
33141118
33141117
33141116
33141115
33141124
33141220
33141240
33141320
33141411
33141615
33141620
33141900
79632000
33141641
33191100
33194100
33171210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne aftale vedrører indkøb af sygeplejeartikler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges med 2 gange 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Under ”Samlet årsomsætning ” anføres om omsætning for det seneste disponible regnskabsår,

- Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

1) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet omsætning på minimum 50 000 000 DKK. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætning som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår skal have haft en soliditetsgrad på minimum 20%. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiver samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del IV, afsnit B, jf. om ESPD i punkt 7.3 og punkt 9.2.2.

Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen henvises til punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.2.3 om støtteerklæring.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.4, andet tekstafsnit.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Som dokumentation for oplysningerne i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver fremlægge:

- Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår eventuelt med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede omsætning og soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 128-312139
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2020
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.2.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) Vedrørende punkt II.1.5 Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 420 – 610 000 000 DKK i rammeaftalens fulde løbetid.

De angivne tal udtrykker værdien i aftalens fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.

De anførte intervaller er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens totale værdi på tværs af kunder og igennem den samlede levetid. Som særlige usikkerhedsfaktorer i relation til rammeaftalens værdi kan nævnes øget fokus på compliance på det offentliges aftageforpligtigelse på SKI´s aftaler, øget anvendelse af e-handel, aftalens prisniveau og benyttelsen af aftalen i det fjerde år, hvor aftageforpligtelsen er frivillig for så vidt angår hovedproduktgruppen sårbehandling. Intervallerne er således udtryk for SKI's kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på tidspunktet for offentliggørelse.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

— Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. Om endelig dokumentation henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 16.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics. Følges linket fremkommer en oversigt over aktuelle udbud, hvor der kan klikkes på det udbud, der ønskes adgang til,

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen,

— Servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader tilbuddet og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes, at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter eller afslutte tilbuddet i Ethics efter tilbudsfristen i henhold til servertiden i Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2020

Send til en kollega

0.078