23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 009-015781
Offentliggjort
14.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vindere

(20.04.2020)
HR2ortopædi ApS
Rødovre

Udbud af levering af ortopædisk fodtøj til borgere i Københavns Kommune


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
By: København
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontaktperson: Johannes Bo Nielsen
E-mail: jw0j@kk.dk
Telefon: +45 35306754

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121377866.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121377866.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121377866.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af levering af ortopædisk fodtøj til borgere i Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141740
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune ønsker via nærværende udbud tilbud på måling, fremstilling og levering af ortopædisk fodtøj, herunder reparationer og tilretning af bevilget fodtøj til Københavns Kommunes borgere i henhold til lov om social service § 112.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af ortopædisk fodtøj til børn og voksne i Københavns Kommune, i kategorierne:

— Individuelt fremstillet ortopædisk fodtøj,

— Semi-ortopædisk fodtøj,

— Særligt fabriksfremstillet fodtøj,

— Reparationer,

— Hjemmebesøg.

Ydelsen omfatter levering af alle former for ortopædisk fodtøj til både børn og voksne til både inde og ude brug og til forskellige årstider.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver ønsker at indgå en 2-årig aftale med option på forlængelse(r) på maksimalt 2 x 1 år ud over den anførte kontraktperiode.

Såfremt ordregiver ønsker at forlænge aftalen, skal ordregiver give leverandøren skriftlig besked herom senest 3 måneder før udløb af den ordinære aftaleperiode.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 5 000 000 DKK, og

- Tilbudsgiver skal have en positiv soliditetsgrad på mindst 10% i det senest afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 5 000 000 DKK, og

- Tilbudsgiver skal have en positiv soliditetsgrad på mindst 10% i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Reference for leverering af ortopædisk fodtøj samt reparationer heraf.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal, i løbet af de sidste 3 år, have leveret ortopædisk fodtøj (det vil sige individuelt fremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj, særligt fabriksfremstillet fodtøj, samt reparationer af disse) til borgere med bevilling efter servicelovens § 112 i minimum 2 kommuner til minimum 100 borgere i hver kommune, jf. definitionerne i afsnit 2.4.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/02/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/02/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Forventes udbud igen i 2024.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/01/2020

Send til en kollega

0.079