23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 010-018958
Offentliggjort
15.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om levering af kardiologiske procedurepakker OUH KAG


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Andersen
E-mail: Christina.Heidi.Andersen@rsyd.dk
Telefon: +45 29201242

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/editdocuments_b.asp?PID=260797&TID=231549&PJID=13435&FID=0
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/editdocuments_b.asp?PID=260797&TID=231549&PJID=13435&FID=0
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om levering af kardiologiske procedurepakker OUH KAG

Sagsnr.: Sagsnr.: 19/49053
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141620
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af kardiologiske procedurepakker OUH KAG.

Anskaffelsen indeholder desuden service og uddannelse i produkterne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33111710
33141114
33141220
33141310
33170000
39518100
39518200
79632000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

7100 Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af kardiologiske procedurepakker OUH KAG.

Anskaffelsen indeholder desuden service og uddannelse i produkterne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal i ESPD angive følgende i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes pkt. 6:

- Tilbudsgiver skal udarbejde en reference liste. Reference listen skal indeholde oversigt over sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen fra tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig når den vedrører levering af kardiologisk procedurepakke til et hospital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet for datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af kardiologisk procedurepakke til et hospital.

Ovenstående minimumskrav skal være opfyldt på tidspunktet for afgivelse af tilbud og på tidspunktet for tildeling af rammeaftalen. Der stilles derimod ikke krav om, at ovenstående minimumskrav skal vedblive at være opfyldt i hele kontraktperioden.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 246-605098
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/08/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/02/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

September 2023

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de oplysninger om tilbudsgiver, der efterspørges i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.

Bemærk at tilbudsgiver i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger vedr. obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal i ESPD således erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1 og 3.

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver i henhold til § 135 ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde, eller andre former for menneskehandel.

Ordregiver skal endvidere udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlad at udelukke i denne situation.

Tilsvarende skal tilbudsgiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en tilbudsgiver, når ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt medmindre indgribende foranstaltninger, en konkurrencefordrejning som følge af en forudgående inddragelse af tilbudsgiver, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes medmindre indgribende foranstaltninger, eller at tilbudsgiver i det pågældende udbud har afgivet groft urigtige oplysninger mv.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcingsystem, CTM fra EU-supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelseslade, downloades. Al kommunikation vedr. dette udbud skal foregå via CTM fra EU-supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger tilbudsgiver sig ind øverst i venstre hjørne. Herefter kommer man ind til en oversigt over ordregivers tilbud. Der klikkes på det relevante udbud, og herefter ses udbudsmaterialet, herunder de bilag som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-supply's support på telefon 70208014 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbud skal fremsendes til via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristen er fastsat i lov om Klagenævnet § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutning.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020

Send til en kollega

0.046