23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 060-144089
Offentliggjort
25.03.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Skatteforvaltningen

Kontrakt om personalerådgivning


Skatteforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteforvaltningen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Østbanegade 123
By: København Ø
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: Rebecca.Jensen@adst.dk
Telefon: +45 72389024

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteankestyrelsen
CVR-nummer: 10242894
Postadresse: Ved Vesterport 6, 4. sal
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1612
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: Rebecca.Jensen@adst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteankestyrelsen.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Spillemyndigheden
CVR-nummer: 34730415
Postadresse: Englandsgade 25, 6. sal
By: Odense C
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: Rebecca.Jensen@adst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.spillemyndigheden.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet
CVR-nummer: 34730466
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1402
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: Rebecca.jensen@adst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteministeriet.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
CVR-nummer: 40786449
Postadresse: Landgraven 4
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: rebecca.jensen@adst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.medst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om personalerådgivning

Sagsnr.: 19-0004891
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121270
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Administrations- og Servicestyrelsen udbyder på vegne af Skatteministeriets koncern en to-årig kontrakt om personalerådgivning. Kontrakten kan forlænges med 2 gange 1 år. Kontraktens formål er at sikre, at ordregiver kan tilbyde medarbejderne 100 % anonym og gratis rådgivning om ikke-faglige arbejdsrelaterede problemer, der påvirker den enkelte medarbejders arbejde. Der er ca. 10 000 medarbejdere ansat i Skatteministeriets koncern. Personalerådgivningen skal dække professionel bistand i form af telefonisk individuel rådgivning til medarbejdere, der har problemer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79414000
79998000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Administrations- og Servicestyrelsen udbyder på vegne af Skatteministeriets koncern en to-årig kontrakt om personalerådgivning. Kontrakten kan forlænges med 2 gange 1 år. Kontraktens formål er at sikre, at ordregiver kan tilbyde medarbejderne 100 % anonym og gratis rådgivning om ikke-faglige arbejdsrelaterede problemer, der påvirker den enkelte medarbejders arbejde. Der er ca. 10 000 medarbejdere ansat i Skatteministeriets koncern. Personalerådgivningen skal dække professionel bistand i form af telefonisk individuel rådgivning til medarbejdere, der har problemer.

De problemstillinger, som ordregiver forventer kan give anledning til at personale rådgivningen kontaktes, er fx:

1) Afskedigelser

2) Alkoholmisbrug og andre misbrugsproblemer

3) Alvorlig sygdom og nedsat arbejdsevne

4) Arbejdsmæssige problemer

5) Depressioner

6) Fysiske sygdomme, fx hovedpine, migræne, hukommelsessvigt, hjertebanken osv.

7) Mobning

8) Sorg og krise

9) Omstrukturering

10) Overgang til pension eller efterløn

11) Problemer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen

12) Samarbejdsproblemer med kollegaer og/eller chefen

13) Skilsmisser

14) Stress og stressrelaterede sygdomme

15) Ængstelse, herunder frygt, angst for angsten, fobi osv.

Personalerådgivningen skal hjælpe medarbejderen med at få indsigt i og overblik over egen situation og i, hvad der kan gøre det muligt for medarbejderen at handle konstruktivt og få løst problemet/problemerne.

Tilbudsgiver skal udover personalerådgivningen også levere en kvartalsvis afrapportering, en samlet årsrapport samt deltage i kvartalsvise evalueringsmøder med ordregiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Medarbejderkompetencer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 199-483716
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om personalerådgivning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/03/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Falck Healthcare A/S
CVR-nummer: 16165948
Postadresse: Sydhavnsgade 18
By: København SV
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 900 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 896 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence,- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

2) Ordregiver skal udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

3) Ordregiver vil endvidere udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis der er tale om, følgende forhold:

Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis denne aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemmehørende, jf. udbudslovens § 137,stk. 1, nr. 2).

4) Inden tildeling af endelig kontrakt vil den tilbudsgiver, som ordregiver har besluttet at tildele kontrakten, skulle fremlægge dokumentation for så vidt angår udelukkelsesgrundene. Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk.1, nr. 2 kan fremlægges:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetentretslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte tilfælde. For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen. Udsteder tilbudsgivers land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138.

5) Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse, værdien af de samlede aktiver, soliditetsgraden samt minimumsomsætningen. Såfremt tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste 2 disponible regnskabsår, kan ordregiver anmode tilbudsgiver om at fremsende en revisorattesteret erklæring som dokumentation for, at tilbudsgiver har tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løse den udbudte opgave. Baserer tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående fremsendes for hver af virksomhederne.

6) Fyldestgørende referencer angivet i ESPD del IV.C anses for endelig dokumentation vedrørende teknisk og faglig formåen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 (lovbekendtgørelsen kan hentes på retsinformation):

Klagefrist ved klage over prækvalifikation ved begrænset udbud fremgår af § 7:

1) Klage over ikke at være blevet udvalgt til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller § 2, stk. 1, nr. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har indgået en kontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020

Send til en kollega

0.063